Nomukunda Dokomuzogo Moudigu Dinakara

0
37

Nompitisili domomukunda horowero gwa Mashare moKavango kuna kugazara asi erandeso epangwe nonopera dimwe dokuretera muntu uvera kuna kutunda moAngola. Mokukwama vatungi womomukunda, kuna kusivana asi vaAngola kuna kuruta murudi pono mukunda dimwe vayarandese nomutji dokuvhonga-vhonga nepangwe, vayarandese kova Namibia. Eyi nye yina kuninkisa vantu vapire kuyihafera vaNamibia vana tameke nawo kulihameseramo varandese yininke yangoso. Pwarumwe kukareta vantu varwanangane dogoro pamwe nomfa, vaporosi vawize vayakona – kone. Yivike yivali yina pitipo mukadona gumwe kazumbanesere mwenyo gwendi papa kavamutjire nombere monturo. Mukadona ogo kavayitente asi kakere nomarutu gavali ganasiki komakwedi gatatu apa kavamudipagere. Ogu kageve uzera ou kwa New Era kakere kansela gwa Mashare Bony Wakudumo katente asi umbondo kuna kuvhuka ou vana kugazarera asi kuna kutunda kova Angola. Age simpe katente asi vaporosi wopositasi sa Utokota kavavatanterereko yihorokwa yangesi.Epangwe kuna kulivhonga makura tava randesa kovantu wopomukunda. Nevateronye lyovaporosi katudimbwilire asi mambo musinke vana kureta vaAngola epangwe lyawo ano ava va Namibia awo tava randesa. Wakudumo kagwedereko asi vantu womomukunda gwendi kapi vana kurara vanahepa kugusapo udigu ou. Nomukunda edi una kara udigu ou kuna kara Katimba, Utokota, Gove na Mantsjenya nadinye odo kwakara pepi nomururani naAngola. Kuvhura kuyipura asi vantu ava kuna kugenda moomu ava wiza wongesefa zouhunga vayarandese moNamibia. Morwa nzara nepiro yirugana sinzi sovadinkantu vetu kuna likutu mongesefa zangoso varandese yininke, kupi yina kutunda, yipo vagazarere asi vamwe vadani mbara kuna kuruganesa makanya gangesi. Mokukwamanye oyo vantu yiyo vayimona asi vantu ava ava gendagura vaze ponze vawiza mosirongo yiwo vana kureta mapiyagano dogoro vakadi vavakwatere kononkondo. Mokuninkasi vagusepo udigu ou foromani gomukunda utokota Engerbert Nantapo kwatulisapo epongo novatungimo kumwe novaporosi vatare asi yinke mpamwe yokuruganako. Udigu unene ame kuna kuzuvha asi vamati novakadona kuna kuzaruka. Kuna kumoneka asi epangwe eli kuna kulirandesa moyikaparu. N$5.00 ano mokilo zimwe N$200.00 dogoro N$300.00 ngoso. Vanonagona nawo vana kagurako. Vamwe kuna kara wonomvhura 12,13 no14 ngoso. Awo kuna kuyitumbura asi ” With” or ” stop” ano moruSambyu epangwe yimo ana kutanta gumwe gwawo ogu ana pilire kuhara kumutumbura. Kuna kuyitanta asi vadinkatu kuna kumona asi uwa varuganese epangwe morwa takara noupenda nonkondo gahana nomuga. Villager Bernard Wakudumo kaligwire asi vantu ava vanakuruganesa epangwe unenepo wonomuvhura 18 dogoro 24, yipo asi vahepa kuruganako yuma. Ngesi udegu ou momawoko govaporosi una kara Mukurona govaporosi moKavango Olavi. Awanga katente asi udigu wangoso age kapi gauzuvha ndi asi vaurete komberewa zonene ko Rundu.