Tuakurama Putuakurama!

0
38

OTJOMUISE Omukuramenepo omupe wehi rOvandoitji mo Namibia, Arne Freiherr von Kittlitz, wina Ottendorf, matja ongurameno yo horomende ye ohunga notjisuta tjombindu yOvaherero oruveze orure iri otja tjiiri. Ehi rOvandoitji ripanda okwiitavera eningira rOvahorero rotjisuta ko nyonokere ndjatjitua kOvaherero iyovira vyovita vyo Vandoitji kehi younane wo Ngenerara Lothar von Trotha okuza mo 1904 nganduu mo 1908. Von Kittlitz wa raerere o Nampa Oritjatatu kutja meritizire po ngurameno yehi rOvandoitji ohunga notjisuta nganduu komayandero wo vyungura vye mo Namibia.”Otjisuta katjina tjandje nungwari otjohoromende yOvandoitji. Onguramene yetu iri otja tjiiri. Tupaha okupamisa omaunguriro kumwe ngeripo rukuru okuhina kuyandera po mutjemo mburipo wokambumba kemwe nungwari okuvaza ovakwatera avehe va Namibia,” watja. Wina watja una ondando yokupaha no kutunduuza omaunguriro kumwe novane vombazu mehi. “Mepaha omahakaeneno woupanga kuna ovanane vombazu vOvaherero novanane varwe vombazu mehi okutunduuza omaunguriro wa kumwe,” watja.

SHARE
Previous articleThe Buck Is Now with Collin
Next articleNamibians Harassed