Oshana Ya Kutha Ko Oongaku Okulwitha Omiyonena

0
24

OSHAKATI Oshikondo shEgameno lyAakiintu nAanona mOpolisi yaNamibia otashi tameke nuukomitiye wopashitopolwa, mboka tau kala nokugandja omayele koshikondo shika shi nasha niinima ya guma iilonga yasho okuungaunga nomiyonena dhomomagumbo. Okomitiye yEunganeko yOshikondo shika otayi ka thikama po maakuluntu yomahangano gepangelo, omahangano inaga yama kepangelo, oongeleki oshowo aawiliki yopamuthigululwakalo. Ongetameko lyosheetwapo shika, oshigongipukululo shomasiku gaali osha ningilwe eti 7 Aguste nuumvo okupashula aakuthimbinga naayehe ye na mo ontumbu moshimpungu shekandeko lyomiyonena. Pauyelele wOmuunganeki gOpashigwana gOshikondo shAakiintu nEgameno lyAanona, Inspekta Omukuluntu Rosalia Shatilwe, ota ti oshigongiilonga shoka otashi ka eta po olutundunda ndoka talu ki inekelelwa eyambidhidho alihe lyopautekenika okushilipaleka omilanduveta dhoka dhi na okulongithwa, iinakugwanithwa yiilyo yokomitiye ndjika nosho iipambele yilwe nelalakano okukaleka po omakwatathano ga pama mokati kaanashipambu yayooloka moshikondo shekondjitho lyomiyonena. Moshipopiwa she sheegululo, Ngoloneya goshitopolwa Oshana, Clemenus Kashuupulwa okwiindile aakuthimbinga oshowo aakwashigwana ya hangane nopolisi okuvudha mo iilonga ayihe yuumbudhi niikulumuna moshigwana. “Dhimbulukweni kutya aalongi yomiyonena oye li mokati ketu.” “Oye li omaluvalo getu, aamati, aakadhona, aamwameme aalumentu naakiintu, aatekulu, ootatekulu, oomemegona, nohatu yi idhidhimikile sigo nokuli tatu landa iinima ya yakwa kuyo.” Ngoloneya ota ti sigo oompaka Elelo lyOshitopolwa Oshana olya kenyanana omiyonena, onkee olya tameka okulwa olugodhi okukondjitha aalongi yiikulumuna, nopolisi oya adha esindano lyontumba okuvudha mo iilonga yomiyonena. Ongoshitopolwa shoshikonga shevudhomo lyomiyonena moshigwana, Ngavena ota ti Elelo lyOshitopolwa Oshana olya ninga omathaneko gomimvo ntano okuza 2006 sigo 2010 moka oshigwana tashi kala opolisi kusho shene ongashimwe shomiilalakanenwa mbyoka tayi ka ungaungwa nayo melongelokumwe lyaakwashigwana pondondo yopevi nopolisi. Ngavena okwa lombwele aakuthimbinga mboka ya kwatela mo Komanda gOpolisi mOshana, Omupeha-Komufala Josef Anghuwo, Inspekta Omukuluntu gwEunganeko lyEkandeko lyIimbuluma mOshitopolwa Golden Naanda, Elenga Enene lyElelo lyOpamuthigululwakalo lyUukwambi Herman Iipumbu, kutya iilonga yomiyonena nuubotsotso moshigwana inayi taambiwa ko noyi na okunyanwa kAanamibia ayehe ye hole ombili nelandulathano. Kashuupulwa ta ti: “Omiyonena tadhi ningilwa aakiintu naanona, omayugo kwahomatiwa, ekwatonkonga, elanditho lyiingangamithi, uulingilingi nosho tuu otayi nayipaleke nokudhipaleka oonkambadhala dhEpangelo okukaleka po ombili nengungumano, onkalo ndjoka ya pumbiwa komapendulopo gonkalamwenyo yi li nawa yoshigwana shetu oshowo esindano lyOndungethaneko yomumvo 2030.”

SHARE
Previous articleThe Buck Is Now with Collin
Next articleNamibians Harassed