Yimpempa Yomo Omaheke Tavayikadurapo

0
41

Muwapayiki goSWAPO momukunda Omaheke kamarada Festus Ueitele kakandwirepo yimpempa eyi yina kara momukunda asi nompitisili kuna kuhorowora vantu vavava vana kugazara asi kuvhura vakavahorowore kwankenye mahorowowr ngaga wiza. Apa kakazegwilire paveta epongo lyoSWAPO momukunda gwaEpukiro kamarada Ueitele katente asi age kuna kumutukukisa nombudi edi vana kugava asi nage nanguuru gomukunda nakamarada Brave Tjizera kuna kusininika vantu vahorowore kandindate ogu vana hara awo. Age katente asi mbunga politika zoSWAPO kwakaramo udemokoli,yipo asi nkenye gumwe gakara nononkondo dokutumbura kandindate gwendi ndi vamuhorowore mwene ndi nage kuvhura kuhorowora.Nombudi edi vana kukuva kapi dina kara dousili mwahepa kuhageka kutanta yimpempa.Age yiyo kaziremo asi epongo eli lyomoEpukiro kuna kara lyomutaro morwa alyo kuna kukara lyauvali kutunda tupu apa vatameka asi nomukunda vaditetagure.Moomu tupu twayidiva asi Epukiro kwakere koOtjinene,pulisireninge nipandure nompitisili domoEpukiro edi dina wapayike dogoro tuyahorowore mukarelipo gweni monomvhura ntano odo dina kuwiza.Ueitele siruwo sooso nage kapandwire vanangesefa womomukunda gwina vagara novakadi eyi valituramo unene vavatere nomvhura edi dapita. Mbatero zeni posiruwo esi tuna kara asi kuna kuwapukurura umpitisili woSWAPO kuna kumoneka asi ose tunayasiki pontambo zokudiva asi vantu ava tuna horowora tava katuruganena awo vahepa kureta vantu ava vakara asi kapisi vaSWAPO valipakerere kwetu ngova SWAPO wovape.Age katente asi nomutayi doSWAPO edi dakarapo kuna kumoneka asi moyivike eyi yina piti kwarugana unene,yiyo yina twaredere tuya kare neina nepongo eli lyahana ufuki likare asi kuna kwama ediveta.Age kahundilire ava vakere asi vakandindate novaSWAPO Navenye moEpukiro ntani vaSWAPO momukunda horowero gwaOmaheke asi vakare vaSWAPO wousili vatambure matokoro aga vana turapo ngova mpitisili.Mosiruwo somahoroworo Mueze Ndjavera kagwene mazwi gomanzi gana siki ko23, age kafundire Rijamekee Kavari naAbisai Kamatjipose ava kavagwene 16 no5. Ano siruwo oso Daniel Hirokoherua kavamuhorowere goyimaliwa.Kansela ogu ana karamu ngesi Brave Tjizera kapi kasikeme mwenkenye evango yimo katulire etokoro lyendi nye vantu kavamusininikire dogoro papa katente asi ukanguki wendi kapi una wapa ntani vanakumusiga.Kayimonekere asi muhameni gomombongarero zanavenye gwanare kakandwiliremo Kamatjipose mevango eli kavamuharere vantu ndi asi evango lyoumpitisili pamukunda Epukiro. Nguuru gomukunda Mcleod naministeragona gonomfi norunone Kilus Nguvauva nawo yipo kava kere pepongo eli vatare asi ngapi gana kugenda mahoroworo.Konurova zomosondaha epongo lyangesi kali kereko hena moOtjinene.Ano mapongo gangesi go-mo Steinhausen,Gobabis na Aminius nare vaga mana. Kapi kava tupere-uzera asi ezuvake galikara epongo lyangesi lyomo Otjombinde.