Sure Tazihagekesa Vanona Womazimo

0
32

Nkuru sure zaCaprivi kazihagekesere vanona 19, morwa vasumbapara awo mosure,mowo kavatjidire kamukere mumati gumwe ogu ana kara asi kuna kumugazarera asi kwasumbapeke vakadona vatano mowo vanatjida.Moutano kaupwire mukurona sure Michael Mudabeti kayinkondopekere asi usili kayihorokere vanona vangoso kavavatumine komambo rambangako nogo mumati gwawo. Nye age kapi kavhulire kuhetakanesa muvaru ogu gwanamvho nogu gomvhura ezi zina pu.Mudabeti kalimbwilire tupu asi mvhura ezi sivaruro sina zeruka kupitakana somo 2005.Age simpe kagwedereko asi owo yina gumu kuna kara tupu vanona wokutamekera montambo zountantatu dogoro murongo nambali.Murongwa gara gumwe nage kavamutumine kembo morwa paapa kayizuvhikire asi age kwakara kumwe novakadona ava vatano vanakara nomarutu gavali kwahana sininke sokulipoperesa asi gahagwana mukisi ndi asi gahagava ezimo.Dogoro ngesi kapi vana diva asi sene esi sihorokwa kuna hamenemo varongi ndi hawe. Mukurona sure ogu kapilire kuzamo momunene,katanterere New Era asi sinzi sovanona kapi vana diva asi meho zawo mulyo.Vahepa kulikunga vene.Kuna kara mosiruwo sonomukisi,ntani vahepa kundindira sisike siruwo sawo esi ngava tura vene matokoro.Sure ezi kwakara novarongwa vana siki ko 1000,ano mowo noperesenta 48, vakadona.Mukurona gendesi gerongo momukunda Caprivi Lovemore Lupalezwi katente kwaNew Era asi ana gwana mbudi zangesi nye kuna kundindira mukurona sure aya mutantereko momunene.Age katente asi vakadona vangoso vahepa kuvahagekesa morwa mukaro gwangoso kapi tava guhara ponosure.Kuvhura kutwaredera navenye vagwane mazimo nsene vamona asi vakwawo kwato eyi vavarugana kuna kuza ngorooro mononkondwa rongero awo nomarutu gavali. Age simpe kagwedereko asi kwato kuyitarerera nampili nakauke, vanona wosure vahepa kudiva asi vahali tura moyininke yavakondi yipo asi vakurona novarongi tusikameni kumwe tugusepo udigu ou.Mukurona gerongo kuna kara nosinka kweyi yomazimo nahena nokutara siruwo asi tuna kara somukisi go HIV ezi zakara asi momukunda ogu kwazeruka unene.Eyi kuna kuhoroka posiruwo esi sina kara asi tuna kara nelikwamo eili vana kutumbura asi My Future My Choice eli lyakara asi kuvatera vanona vakare mosure kapisi vagwane mazimo.Simpagwa sangesi kuna kuhoroka siruwo esi vantu vana kuturako mukumo asi varongwa kadona valituremo unene valironge awo hena vakare mononkondwa rongero.Yipo asi nampli lyeli egano lyokutara asi vakadi nawo vavapeko moyirugana mavango gazeruka vahepa kuyitameka awo posure.Age simpe kageve ruguwo rwendi asi nayinye eyi kuna kuyiretapo morwa nonkedi nomukaro gomudona vana kara nago. Vakarelipo erongo novakurona wovanona ntaantani tupu vayahingire yipo vaturepo etokoro asi yinke vana kuruganako koudigu ou.Muuyungilipo uministeli werongo Toivo Mvula katente asi murongwa vamupulisira kudimba sure nampili age marutu gavali nepu asi age kapi ana kumona udigu dogoro papa nakazuvha asi ana hara kupwizumuka.Ano nampili ngoso uministeli wasilika vanona ava nsene ana mono mukeke navenye mumati nomukadona momakwedi aga 12 kapi tavavhuru kukara mononkondwarongero vahepa kuza vakarere munawo.Uministeli kwakuhundira vantu vamone asi veta ezi vazi fumadeke morwa kuna hara kureta uwa movantu vetu yipo nkenye gumwe akare nononkondo merongo.Moomu tupu vayifaturura mediveta lyosirongo sintokorwa 20,(1)ntani mediveta moomo 15,(1)omu vatumbura asi nkenye munona gakara nononkondo ntani gahepa kumukunga vakurona vendi.yimo gayifatwilire ministera gwanare gerongo gekuto John Mutorwa.