Vaswapo Tavalikundu Epiro Ukumwe Mo Ohangwena

0
31

Epiro ukumwe mombunga politika zoSWAPO kuna kara simwe sina kupangera,kayi monekere apa kavakere nepongo lyenene lyopamukunda lyovagolikadi wombunga zoSWAPO momukunda horowero gwaOhangena momapeu aga gana tunduko.Ogu kauyungire petameko tupu lyepongo eli kakere muwapayiki goSWAPO pamukunda gwaOhangwena kamarada Nestor Shiuukwanyama,kageve runyegenyo rwendi omu nompitisili dimwe dina kurugana yininke yina pilire kuwapa vakare asi womomukunda ndi wopontambo zokuzeruka.Shiuukwanyama katente asi nompitisili dimwe kuna kureta mapiyagano kovahamenimo vawo omu ava pilire kufumadeka vakwawo,mokufumadeka etokoro vana tura wovanzi.Owo nye vanazumbanesa momahoroworo tava tameke kupiyaganeka vantu mokuruganesa yimpempa mokuruka vakwawo madina gahana divilisa morwa kandindate gwawo ana zumbanesa momahoroworo. Shiuukwanyama simpe kohomokerere ava vana kulikanganga asi kandindate gwawo gafunda vasige vakwawo vaparuke nawa kapisi vavaninkiliremo asi morwa awo kwavaterere kandindate ogu gazumbanesa.Twahepa kukara noukumwe mokatji ketu kapisi tuliganuke morwa kandindate gwetu ana zumbanesa mahoroworo,yimo ana kutanta Shiuukwanyama.Age simpe katente asi kapi yina kumuzuvisa mbili omu vantu vana kulihorowora kukwama muhoko age yiyo katente asi SWAPO sitambo sendi kutura vantu kumwe vahana kutara asi ogu gosipapa musinke ndi asi mapuliro gendi paukiliste kupi gahamena ndi asi ngapi wafana moruvara.Ogu kauyungire pepongo lyoolyo kakere kansela gomoOhangwena mosintokorwa saOndobe kamarada Mandume Pohamba asi mbunga zaSWAPO kapi nazi manenapo siruwo sazo asi vapire kukwama etokoro olyo vana tokora wovanzi.Age simpe kadiworokesere yilyo yoSWAPO eyi yina kara negano asi presidente Sam Nujoma agave upresidente kwapresidente Hifikepunye Pohamba,upresidente ou vana tamba apa wombunga politika zoSWAPO,eyi yina kara asi kapisi paveta.Pohamba ogu ana kara asi muna presidente Pohamba katente asi siruwo sa kamarada Nujoma sokukara asi presidente goSWAPO ngasihaga mo2007, yipo nye asi kapi twakara nononkondop ngomuntu mundinda goge asi ohundire Nujoma asi ahageke kukara presidente goSWAPO. Mokukwama mwendi presidente goSWAPO kumugusa momberewa nsene asi ana rugana epuko lyenene kapi ana kwama ediveta lyoSWAPO.Vagolikadi wombumbura zoOhangwena kavawizire wovanzi vayahamene mepongo lyawo lyopa mukunda lyovagolikadi woSWAPO eli kavakere nalyo momapeu aga ganapuko.