Parliament Tazikadingura Morundu

0
42

Kasikere sikando soku hova omu vantu womoKavango kava litarereko vene asi ngapi yakara yirugana yomo mbongarero zanavenye.Eyi kayimonekere pausili paapa munonagona gomunasipundi gombongarero zanavenye momandaha aga kagapwire katamekere nelikwamo lyendi lyoure wosivike omu ana kudingura Kavango naCaprivi. Edinguro eli lyaDoreen Sioka kuna kara ngendeseso zokureta mbongarero zanavenye kovantu nositumbura asi:gwanekera novantu vakara monomukunda moyirugana yoyiwa.Age kahovere kudingura momukunda horowero gwaKahenge,Sioka kavamugendesereko vakwawo womombongarero zanavenye awo kuna kara ministera gwanare goyirugana,ugendero nomagwanekero munekuto Moses Amweelo ntani mpitisili zaNudo gekuto Asser Mbai. Ntani mbunga zovahamutjanga wombongarero zanavenye rambangako varugani wombunga ezi vana kutumbura asi Namibia democracy support center kava kere nawo vamwe wosigendo.Sioka kagwanekerere nanguuru gomukunda ,nompitisili dopampo novakansela womomuknda horowewero gwina.Age katente asi yina kara mulyo asi vantu navenye vadive asi yinke nani eyi yatumbukira mbongarero zanavenye ezi zakara asi evango lyauvali nsene okwama omu ava turapo noveta. Yiso simwe nasininkisa vantu valizuvhe asi nawo vamwe vanakuturapo noveta.Vantu vahepa kulizuvha asi nawo tuna kara ntani asi noveta edi tuna kuturapo dikare nado dongendeseso ezi,yimo ana kutanta Sioka apa kauyungisire vantu kavasikire konyara 20 womoKavango.Elikwamo eli sitambo salyo kuna kara tupu sokureta vantu vadive asi ngapi azi rugana mbongarero zanavenye,asi ngapi vantu omu navasika kombongarero zanavenye vadive yirugana yazo nokudiva asi yinke yakara mediveta lyosirongo.Eyi yina kuninkisa elikwamo eli likare lina wapa kuna kuliza nonzodi zana kufa Mose Tjitendero. Natuvenye twayidiva asi age kapisi kwavaterere tupu asi vaturepo mbongarero zanavenye nongendeseso zoudemokoli ,nye gakere ana lituramo asi vatungeko evango eli nalikara asi lyomagwanekero vantu wokulikarera nombongarero zanavenye.Koruha nye rwanguuru gomukunda John Thighuru katente asi elikwamo lyangesi kuna kulikida asi mberewa zomuuyungi gombongarero zanavenye kuna kulizuvha asi zakara nepangero eli lyakara pepi novantu. Moomo mongendeseso zangoso yimo tuna kugwanekedesa vakansela wopamukunda navawondango zodoropa kumwe nonompitisili dopampo yipo varugane nawa nompora vasikisemo yitumbukira yawo.Eyi kuna kumoneka asi tazi kara ngendeseso zongwa mokureta nkenye eyi tuna weke kovantu.Apa nayikara nawa nawa asi yihepwa nayinye nononkondo nadinye vanadigava kepangero lyopa mukunda ngayimoneka asi vantu ava vana kara pepi novantu kuna kurugana vavatere nkarapamwe nokuturapo ngendeseso zokukulika mukunda merongo,ukanguki nayimwe ngoso,yimo ana kuzamo ngoso nguuru gomukunda. Pedinguro lyoolyo vantu womonomukunda horowero ngwendi Kahenge naKapako kavagwene etwaromo nokutara noveta omu dakara moWeb site zombongarero zanavenye ezi vatura moBesa zawo.Edinguro lyaSioka kuna kudingura nomukunda horowero ntantatu nadinye domoKavango,komeho atwikire koCaprivi sivike oso sakuwiza.Ewizo lyendi kuna kwama tupu apa muuyungi gombongarero zanavenye kamarada Theo Ben Gurirab kakadingwire nomukunda Hardap naKaras nelikwamo tupu lyokufana ngwendi lyeeli ana kurugana Sioka.