Ministera Tagava Noveta Donompe

0
31

Epangero kunakukambadara asi ligusepo udigu ou wonombaha dokupira nombapira pulisiro. Ministeli zonongesefa nomarandesero kwazigida navenye ava vahamenamo vagave magano gawo komeho vakaturepo magano gomape. Ngendeseso ezi zompe kuna kara zokugenderesa ehundiro lyombapira pulisiro. Ministera gonongesefa nomarandesero Immanuel Ngatjizeko katente asi mokuninka asi vahingire rune momvhura vatarurure mahundiro ndi asi vahingire rune momvhura vatarurure mahundiro, komitiye zopamukunda zokutara nombapira pulisiro tazi kahingiranye murongo nambali momvhura. Ngendeseso zangesi mokukwama Ngatjizeko ngazi vatera kugusapo masivano aga tuna kara nago,kuna kara tupu noudigu kwava vanahara kutameka ngesefa zangesi vandindire siruwo sosire dogoro komitiye zikatare mahundiro gawo. Vanambaha momakwedi aga gana piti kwavasivana asi kurugana ngesefa ezi pwahana asi paveta, ntundiliro ezi kwatundilira kwava ava tarurura mahundiro aga. Ano ngesi ngendeseso zompe kuna kupura asi mahundiro nagenye gahepa kukasika momazuva gahapitakane 60,ntani hena konhi zomazuva 42 komeho komitiye zikahingire. Ngatjizeko katente asi eyi mulyo unene yipo tupe womokomitiye unene hamutjanga ature egano lyawo patjangwa yipo vakaligave kokomitiye apa navakahingira. Mokuza komeho, mbapira ozo zokutulisapo mahundiro, form 1A, kwaziwapukurura mosintokorwa 13, yipo mbapira zombaha zize paveta. Yipo zitameke kurugana nsene asi yihepwa nayinye yina sikimo, nokuyiwapayika muna sipundi gokomitiye mwankenye mukunda. Ministera simpe kafatwilire asi simwe soyigwanesa asi ehundiro eli valitjingise kwayizuvha epuko nsene kapisi kwazitoroka epuko, kwavamwe ava ava randesa nare yikorwesa. Moyivike yongandi yina piti wono sayitunga kwava homokere nomahundiro hambara efere nkenye ezuva. Mokukwama Ngatjizeko, veta kuna kutanta asi ehundiro vahepa kulitura monosayitunga, nokulikida asi kupi lyahamena evango olyo. Ano monomukunda nye mwapira nosayitunga ehundiro eli vahepa kulitura poruhayera yipo vantu vatarepo ndi kovaporosi ndi vagendesi wopampo, Ehundiro eli lyahepa kulitura poruzera kutunda tupu pezuva olyo vana liturapo, ntani nombapira nadinye dohepero vahepa kuditurako. Ministera simpe kagwedereko asi komitiye ezi vakara vaministera simpe tavatwikire kutara asi veta ezi kuna kuza moyiruga-na. Dogoro ntudi kabinete ngazi retemo marunduruko. Venya nombaha novantu tupu wokulikarera kuna kuvahundira vagaveko magano gawo patjangwa asi ngano ngapi nazi kara veta ezi zoyikorwesa.