Panka I Tusa Mungendenge wa Mapantiti

0
29

WINDHOEK Batu ba ban`wi ba kona kunyunga litoho za bona haba utwa kuli panka ye tuna inge First National Bank (FNB) ki kale itenga kapa kuitekula kuli I sebelisane ni katengo kaka bona za bayahi bene bali likebenga sapili bona mapantiti. Ze ni halili cwana, buniti ki kuli: “Mutu ufi kamba ufi mwabupilo u swanelwa kufiwa sibaka sa bubeli. Hakuna mutu yasa ezi mafosisa. Kona ba katengo ka panka hane ba kile ba itekula kuli ba kene mwamungendenge wa kutusa batu bene ba kile ba tamiwa sapili bona mapantiti. Ka ona mungendenge o, ni tubula kuwani yaka,” a neli manzwi a Yo Muhulu wa panka ya FNB, mutompehi Vekuii Rukoro hana tambeka pampili tuna ya mashilin`i a likana N$70 000 kwakatengo nyana kao, mwasibaka sa mulenen`I wa Windhoek sesi zibahala ka Khomasdal. Bun`ata bwabatu bene bali mapantiti ba ituta kwasikolo sesi zibahala ka CRIS ili sikolo sesi etelezi mungendenge kaufeela wa kubona kuli mapantiti kaufeela ba kutela hande kwa’bubona’ kasamulaho wa lituto kaufeela. Kwamukopano wa kuamuhela pene yeo, mapantiti neba kile ba mema balatiwa ba bona ili mukopano ono kilwe wa swalelwa kwasibaka sa Rossing Foundation Education Center. “Mapantiti ba ki batu ba banca luli, ba bana ni maata a kukona kuba baeteleli ba mwabukamuso. Haba swaneli kusaba kapa kuswabiswa ki bupilo bwabona bwa mwamulaho kono, ba inzi fa nzila sakata ka lituto zeba sweli kufumana kwasikolo sa bona sa CRIS.” “Bun`ata bwa bazamaisi ba kacenu neba kile ba tamiwa ni bona mwalinako za kwamulaho ka mabaka a shelana kono kacenu fa, ki bona bazamaisi ba maluko a shelana a naha,” neku bulezi Rukoro yana kile a susueza mapanka a man`wi ni makamapani kuli a kone kulatelela mulata o swana wa kutusa sikolo sa CRIS ka linzila za zwelopili ze shelana. Na tumusize tabo ya hae kwamusebezi o swelwi kuno bapalwa ki sikolo, ili musebezi tuna wa kucinca mipilelo ya mapantiti ba ba shelana ni kuba beya mwamazoho sakata a kuba bayahi sakata baba nze ba bapala kalulo kwazwelopili ya naha. “Ni tabiswa hahulu ki musebezi o. Palo ye fitelela 4 000 ki ye n`olisizwe ki sikolo sesi swana mwanaha kaufeela. Musebezi wa sikolo se u swanelwa kutuswa ki mubuso isi tutengo twa lipisinisi feela,” Rukoro na talusize.