Ombara Maisuvisiwa Pozongungu Zoo Ihe

0
39

I Mbatjiua Ngavirue OTJOMUISE Omuyaruke Ombara ya Tjozondjupa, David Tuvahi Kambazembi, masuvisiwa pozongungu zoo ihe pondundu ya Tjozondjupa Oroviungura ndimariyende omayuva tjiyeri 29 ku Suramazeva. Omuhaamise wOvihavero vyokomiti osembamise yombakero, Benestus Kandundu, erero otja zeuparisire omayuva wombakero inga. Ombakero yahandua iyomuhoko novakongorere wOmuyaruke Ombara mberi kehi ra Tjauana. Ovo vaningirire kutja ombakero iturikwe kutja vekare noruveze rokurongera okuya. Kandundu kanaa wazeuparisa omayuva orutu rOmbara Kambazembi ndumaruyetua ko Namibia mena rokutja ngunda omakotorero waro yari mondiero. Omuyaruke Ombara tjakotoka mo Namibia orutu rwe rutenga marutuarewa kokuruwo kwe ko Eiseba Oritjavari tjiyeri 25 komweze imbwi. Tjiyeri 26 komweze tjingewo ovitjitua vyombazu tji vyamanuka orutu rwe marutuarewa kOkakarara kukuhaama ouvara wOnguandjindu. Okuzambo omuhuko munene tjiyeri 29 komweze imbwi Omuyaruke Ombara otji matuarewa komasuviro we omaseinina pozongungu zo Tjikambazembi pondundu ya Tjozondjupa. Ngunda aperi nao ozondekurona zOvaherero mo South Africa Ombara kuyakawirire zayakura ondiro ye nomu handutima no noruhoze. “Tuayekwa moruveze nduheriro Tate omunene nu Tate wina nguri yiumwe woo Kauru Kamutonwa Kukehatira Ozombara mehi retu,” Omuhaamise wOvihavero wOrutu rOzondekurona zOvaherero mo South Africa, Kamutuua Kandorozu, watja. Ombara Kambazembi wari mo South Africa noruhindo rwe morukosi rokuhoza nokuteza ongungu yaihe omunene Ombara David Kaunjonjua Kambazembi motjirongo o Lephalale mOrukondua rwa Limpopo kutja ombura ndjimaiyende yekotorwe ko Namibia. Kaunjonjua Kambazembi yari yiumwe wovanane vovita vyOvaherero omutjiukwa movita vya Tjozondjupa na Hamakari kuna Ovandoitji mo 1904. Puna Zacharia Zeraeua na Michael Tjiseseta, ovo vetamunwa tjinene morutuu rwOmbara Samuel Maharero ku Kaputeina Hendrik Witbooi, okumutoka okurikuta kovita kunOvandoitji. Ovaherero tjivataarwa ovita vya Hamakari, Kaunjonjua wataurira mehi nomuramwe omunane wovita punaye, Samuel Maharero. Rutenga vataurira kOtjauana tjazumba avei komanene worukondua rwa South Africa indui o Transvaal, ndinondi nduri o Limpopo, muvakakara oruveze orure. Ombara Tuvahi Kambazembi naihe omuyaruke Vizembua, omwatje wa Kaunjonjua, vaka kuaterwa kOtjauana. Tuvahi Kambazembi weya mo Namibia mo maandero wozombura inda o 1950, okuye kukara puna honini ye Ombara Josaphat Kambazembi. Ombara Josaphat Kambazembi tjeya kokuta mo 1960 wavanga kutja omwatje we omwini, Julius, poo Tuvahi Kmabazembi mayaruke motjihavero. Posyo mena rokutja ovo aveevari vari ovatiti oruveze indo opatjera David Tjatjitua, omwangu we ngangunda ama tiza otjihavero. Tjatjitua tjata mo 1984 tjandje Julius we mutengerapo wata rukuru nu munao otjivahero otjitja wira pomatumbo wa Tuvahi Kambazembi. Posyo moruveze romananeno wohoromende yopokati koruveze ndjari netambo rOhoromende ya South Africa, pari nouzeu wotjivepo tjopolotika norutau rumwe rOvaherero rwapirura Tuvahi Kambazembi okurira omuhona. Pakara omananasaneno oruveze orure mopolotika na moveta nganduu Omukuramenepo wOhoromende ya South Africa mo Namibia oruveze indo, Ohahende Louis Pienaar, koruseinina tjemuzika otjOmbara mo 1989. Mouyenda we ko Lephalale Ombara Kambazembi wayakurirwe iyo Mutize wotjihuro ihi, Rosina Mogotlane. Moruhindo rwe mwari ovatengwa imba: O. Kambazembi, S. Kambazembi na KC Metirua nomuyozikwa V. Kale.

SHARE
Previous articleWhy Was NFA Quiet?
Next articleNujoma Blasts Ex-Fighters