Nama ya Madonki I Tisa Likayamana

0
47

GOBABIS Bayahi ba tolopo ya Gobabis seba kupile mutatubi wa makete, Austin Luckhoff kuli a tatube nama ya madonki yenze swelwi kuno lekiswa mwatolopo yani kuzwa kwamakalelo a kweli ye ya Sikulu. Bayahi neba fitisize linonge za bona ze ka kubabilaela kuli nama yenze swelwi kuno lekiswa hai keni hande mi bana ni maniti a kuli ha I swanelwi kuciwa ki batu. Bayahi ba bilaela kuli kakuli madonki ha silelezwangi kwamatuku kamukana a bulayanga bun`ata bwa limunanu, nama ya ona hai swanelwi kuitekisezwa feela mwamakululu hamohocwalo ni masintolo a n`olisizwe simubuso ni ao a sika n`oliswa simubuso kuli a itenge mwalipisinisi ze swana zeo. Bayahi baban`wi neba tabela kuziba nji muuna ya lekisa nama ye cwalo ya zibahala ka Renire van der Watt una ni pampili ya simubuso ye mu lumelela kulekisa nama ye cwalo. Hana kilwe a swaliwa kuli a lufe lineku la hae la likande, mutatubi wa makete mwatolopo mutompehi Luckhoff naize mulao wa tolopo u bulelela handende kuli simunanu kapa folofolo ifi kamba ifi I kona kubulaelwa ni kubekelwa mwasintolo sifi kamba sifi haiba kuli sintolo sesi cwalo inge sina ni limbule kaufeela za makete zesi lumelela kuli si kone kuhatisa kapa kulekisa nama ye cwalo. Kakuya ka Van der Watt, sintolo sa hae nesi kile sa eza lipatisiso mi nesi fumani kuli bun`ata bwa bayahi ba sikiliti sa Omaheke ba tabela kuca nama ya madonki. Naize mwanaha South Africa, nama ya madonki kubeya nama ya lipelesa ki yen`wi ya linama ze ciwa hahulu mwalitolopo ze cwale ka Johannesburg, Durban ni Cape Town. Luckhoff naize mutu ufi kamba ufi yana ni limbule kaufeela ze tokwahala za makete u kona kuitenga mwapisinisi ye swana ka kuekeza kuli ba katengo ka tolopo ka sikiliti sani, habana maata a kuhanisa mutu ufi kamba ufi kuli a sike a lekisa nama ya donki. Na bulezi hape kuli litatubo ze eziwangwa kwanama ifi kamba ifi li swanelwa kuno ezwangwa kuli ku konwe ku bonwa nji nama ye cwalo I swanelwa kuciwa ki sicaba kapa awa, sina kamo kuezezwangwa kwanama ifi kamba ifi sihulu kwanama ya limunanu. Luckhoff hape na tazelize kuli Van der Watt u bulaelanga nama ya madonki ye cwalo kwaAbatwa ye zibahala ka Witvlei mi pili nama ye cwalo I sika bulaiwa kale ni kubekiwa, I tatubiwangwa ki ba Likolo la Makete ni Pabalelo ya Sicaba. Na tazelize kuli ba ofesi ya habo ba kona kufa lin`olo ku mutu kaufeela ya lumelana ni milao kaufeela ye patalalizwe kale mwalibuka kaufeela za makete a tolopo ili litokwahalo ze cwale ka kuba ni sintolo kapa sibaka sesi lateha hande, kubeya limbule zen`wi ze lumelana ni milao kaufeela ya katengo ka tolopo. “Mutu kaufeela ya tabela kukwalula sintolo sesi lekisa feela nama ya madonki kapa nama ifi kamba ifi u kona kueza cwalo haiba kuli inge ana ni limbule kaufeela ze mulumelela kueza cwalo mi pisinisi ya hae ita fiwa sibaka sa kumbalamanisa za yona kaufeela,” ne kubulezi Luckhoff. Mutatubi wa makete na bulezi hape ka kuhuwa kuli bayahi baba bulela mushobo wa Setswana neba kalile kale mwalilimo za kwamulaho inge ba icela nama ya madonki, ili lilimo zale za kwamulaho zesa zibwi ki ba banca ba cwale mwasikiliti sani ka cwalo kuto kwala munyako cwale ita ba likayamana. Mwanako ya cwale, Van der Watt uli pisinisi ya hae ya madonki ni lipelesa inze I sweli kuno zamaya hande mwatolopo.