Ompumbwe yAapangi Natango Inayi Monenwa Ekandulopo

0
28

OPUWO Omundohotola omukuluntu mOshitopolwa shaKunene, Dr. Ebong Akpabio ota ti ompumbwe yaanambelewa yopaunamiti puupangelonga womomikunda oshowo iipangelo otayi etithwa unene ketembuko lyaapangi noondohotola okuza miitopolwa mbyoka okuya koondoolopa. Omundohotola Akpabio okwa kundaneke oNampa kutya aapangi otayi ikutha miilonga yUuministeli wUundjolowele nIilonga yOnkalonawa moshitopolwa shontumba nokuya muuministeli owo tuu mboka omwedhi omukwawo ihe okondoolopa yi ili. Onkee ope na ompumbwe onene noyomeendelelo okukeelela etembuko lyoludhi ndoka. “Aaikuthimiilonga oyo aantu mboka kwa li ya tumwa miitopolwa mbyoka ya kwathe oshigwana momahala gawo. Kakele oyo ishewe tayi ikutha miilonga nokuya koondoolopa,” Akpabio ta ti. Moshipangelo mOpuwo, aapangi yahetatu oyi ikutha miilonga omvula ndjika nokuya ya ka longe kiipangelo yilwe moondoo-lopa. Yane yomuyo aapangi mboka yuulongelwe yopombanda, netembuko lyawo olye etitha okaklinika komeho pOpuwo ka patwe. Omundohotola Akpabio ota ti, okaklinika komeho otaka kala ka patwa muule woomvula mbali tadhi landula sigo kwa monika omupangi mumboka ye li ngashingeyi komadheulo. Oshipangelo mOpuwo metine osha monene aapangi yuulongelwe wopombanda ye li yaali okuza koKenya, kakele ota ti nonando shoka okapulukelume, ompumbwe yaapangi otayi kala natango omukundu. Omundohotola gumwe oshowo omuniilonga go-moaputeka okuza koCuba oya thikile moshipangelo mOpuwo oshiwike sha zi ko. Omundohotola Akpabio ota ti ope na lela ompumbwe okunawapaleka omauwanawa gaaniilonga mboka taya longele miitopolwa yokomikunda opo ya kumikwe ya vule okulonga neitulomo miitopolwa yokuushayi. Ota ti natango uuministeli ou na okweeta po lela omautho taga dhengele ge nasha noomvula dhoka dhi na okulongwa komu-ntu omanga ini ikutha miilonga nokukutwa ishewe muuministeli owo tuu mboka. Shika otashi ka kwata moshipala aaniilonga yuu-ndjolowele kayi ikuthe miilonga okuza moshitopolwa shaKunene nokundjoina ishewe uuministeli owo tuu mbuka miitopolwa yil-we ngaashi Oshana nenge Khomas. Aapangi ye li 400 oya pum-biwa moshilongo ashihe opo ku kandulwe po omukundu nguka.

SHARE
Previous articleAge Is Just a Number
Next articlePohamba Upset