Hompa Tahundire Vakunge Murudi

0
36

Hompa Ben Ngombara govakwe ndi asi vambara kwena,ogu apangere evango eli kayihorokerere youmahaka ndi asi yokuliroyangakakere nombudi.Age kahundilire asi vahepa kuturako vakwita vavakunge ndi asi vatakamese murudi ogu pokatji kaAngola yipo asi vahazumbanese hepa nomwenyo dovantu.Sivike kasipwire mahauto gavali aga kaga ligenderere kaga kere moudigu,omu kavamwene nohanga eyi kayidiworokesere nkenye gumwe adiworoke eyi ngayihoroka siruwo sina sovaUnita apa ngava homokere vantu siruwo monzira zoozo zokuza koCaprivi. Ntani nonkambadaro dokugusako mukunda gwaCaprivi koNamibia eyi yahorokere mwa Siwogedi 2,1999 egano eli gatulisirepo mpitisili gwaDTA Mishake Muyongo.Momusupi Hompa ogu kauyungire kosayitunga zaNew Era katente asi vakwaita wosipesiyare novakwaita vaNamibia vahepa kuvatura vakunge murudi ogu gwateta Angolo naNamibia yipo asi awo vakunge mwawo ano ava vaAngolo nawo vakunge mwawo.Ngombara katente asi age kuna hara vakungi ava vawize morwa kapi ana hara kuzumbanesa nonkwami dendi ngwendi moomu yavahorokerere apa ngava dipaga vantu monzira ozo ntani vamwe vaduke dogoro koDukwe. Age eyi kayitjangwilire kosimpagwa esi sahorokere omu nonkwami dendi nahompa ogu gakwama Kippie Geeorge ogu gamwene siponga kovakwaita vanyamwetu apa vafukwinye mukunda ogu.Hompa katente asi age kavaya-mutantarere ava kavazire pevango apa kayihorokere yokuroya mahauto asi nompadi dowo kavaroyere kuna yuka koyiha yomuzogo kuyuka moAngola. Kapisi vahomokere vantu vange moomu vavahomokerere mo 2000 eyi yatware-derere vantu vange vadukire koDu-kwe,moBotswana.Nsene asi tava homo-kere mukunda yousili vantu tava dukire koBotswana,yimo ana kutanta hompa.Hompa simpe kayukisire nombudi edi kadizuvhikire asi musingi go TOTOTA ezi kazikere konyima ezi kazi wizire ziyalitwe mosimpagwa esi kuna kuyitanta asi kapi hambara vayamone siponga nsene asi musingi ngano kapurakenene komapukururo gehauto eli kalihovere kumona siponga seroyo.Dogoro ngesi nagumwesi vana yikwatere ano vaporosi simpe kuna kupapara vatodi vangesi.Magano kuna kulirunga omu vana kugazara asi eyi yirugana yovambanditu,ava vahara kugusako mukunda gwaCaprivi yimo ana kutanta mukurona govaporosi momukunda gwina gekuto Kampolo omu ana kugazara asi vantu ava kuna hara tupu kuhokona yiweka yava vana kupita nomahauto. Kuna kumoneka hena asi vantu ava vaMuyongo ndi nonkwami dendi kuna tapararapo nonkwami dahompa govaMfwe George Simasiku Mamili ogu kageve sinkwa ntani asi nonkwami dendi ditakamese koyiviyauka eyi vana kurugana vantu vahana divilisa momukunda gwendi.Age kayimwene asi vantu vendi vaharugana eyi varugene pwanare vavapukise morwa tayikaretesa vakahepe momawoko govakwaita vanyamwetu ngwendi moomu vayim-wene mvhura ezi vayikambadarere.New Era simpe kazuvhire asi vantu ava ava ruganesa nzira ozo guna vapwaga unene wokuza koCaprivi, koZambia, Botswana rambangako naZimbabwe.

SHARE
Previous articleVillage of the Disabled
Next articleEnter the ‘Situngus’