Liponiso za Njimo ni Bumapangapanga li Fita Kwamaungulo mwaCaprivi

0
45

Mubihi ki: Michael Mutonga Liswaniso OPUWO Kasamulaho wa kukwalula minyako ya Liponiso za Njimo ni Buma-pangapanga mwaCaprivi la bunee sunda ye felile kaku-sasa, palo ya sicaba sa Ca-privi sene si kile sa potela libapalelo la liponiso ne kilwe ya bulelwa kuli ne kile yaba ye pahami hanyinyani mwahalimu ka lizazi la pili la kakulo ha kubapanywa ni lizazi leli swana -ohola ka-kuya ka mutompehi Mbeha Mbukusa ya nali muonga-ongi yo mu-wi wa liponiso tuna zeo. Hana bulela inge a sina lipalo kaufeela ka lizazi la pili la liponiso, Mbukusa naize ka kutalima feela fa palo ya sicaba sene si kile sa potela liponiso silimo se, palo ne pahami ha kubapa-nywa kuya -ohola. Liponiso zene kile za tateka ka lizazi la 29 Mbu-wana neli kile za fita kwa-maungulo ka lizazi la pili la kweli ya Sikulu ili lizazi leo lene li kile laba la pelekelo. Liponiso neli kile za kw-alulwa simubuso ki Likwa-mbuyu wa Likolo la Njimo, Mezi ni za Nahe-i, mutom-pehi Nickey Iyambo la bu-tanu. Palo ye fitelela mwanda ya babonisi ba limbule za njimo ni bumapangapanga ki yene kile ya ipiha kwaliba-palelo la liponiso ka lizazi la pili. Palo ne kile ya pahama la butanu ni la pelekelo. Kakuya ka Mbukusa, baongaongi kaufeela bona neba kile ba lela kuli palo yaba bonisi ba limbule za njimo ni bumapangapanga I hule kapa kupahama silimo se hamohocwalo ni palo ya bapoti feela ba zwelelela mwasikiliti sa Caprivi ni naha yote. Ba bonisi ba ba cwale kaba linaha ze cwale ka Ghana, Kenya, Botswana ni Zambia neba kile ba supela limbule za bona kwaliponiso. Kakuya ka Mbukusa, sili-mo se liponiso neli kile za le-la hape kuli li hohe batu ba ba shelana kuzwelela mwa-mafasi a shelana kapa ona manaha kono nihaike cwalo, pizo ya naha Ghana ni Kenya ne bile pizo tuna luli kwaba-ongaongi kaufeela. Sina kamo ne kulelezwi, liponiso neli kile za swala li-papali za misonjo ze shelana ili ko baopeli baba cwale kabo Kumu Style ni Daniel Matengu neba kile ba supeza bukwala. Liwesenge wa liponiso yena na kilwe a ketwa la butanu busihu. Litifo zona neli shelana ili zeo neli kile za bona banana inge ba lifa pene ye likana N$ 3 haa ba bahulu bona neba lifa pene ye likana N$ 5. Bana ba likolo bene ba ki-le ba zamaya mwalikwata bona neba lifa pene ye kutezi fafasi ha kubapanywa ni bao bene ba zamaya mwa bu-ata. Mapolisa ba naha hamo-hocwalo niba mitayi kamu-kana ya sipokola neba kile ba bona kuli liponiso lizamaya hande ka kozo luli sina kamo ne kulelezwi. Liponiso ze neli kile zaba za bulalu mwasikiliti sa Ca-privi kuzwa li hatisezwa simubuso mwasikiliti silimo sale sa 2004.

SHARE
Previous articleinitialized
Next articleNew Approach to Rural Development