Ehungi rOmbanderu Rahaka

0
37

I Kuvee Kangueehi OTJOMUISE Ehungi pokati kOuhonapare wOvambanderu nOvanamutjemo Oritjatano ndazuko ngurova rahakere ominda aveiyevari tjivihina vyazuvasanene. Oure yozoiri ape kombondatu amatupatasanisa kutja Ongu-ndeveta yOvambanderu ngai-nakaurwe poo inde vya hanikire nokuhina kuyenda kumwe. Vekaama Murangi, okanepo koruhindo rOvanamutjemo, waraere o New Era kutja ngunda indimwa yomapitasaneno pokati kotupa atuyevari itui Ongunde-veta. Watja omunda we uvanga kutja Ongundeveta i nakaurwe nu pesembamisiwe okomiti yokumema Ongundeveta ombe. “Matuningire kutja pesemba-misiwe okomiti yokumema Ongundeveta ombe ndji maika-wondja momirari avihe,”watja. Waweza ko natja omunda imbo warwe upandera pokutja pena Ongundeveta ndjiri momau-nguriro rukuru nu ndjihina maa iroro okunakurwa. “Omunda im-bo tjimauvanga owete okuyaruka kozohahende zetu kutja tukana-nunune otjiposa kotjomba-nguriro.” Murangi watja otji-mbumba tje nambano matjiya-ruka kotupa tuatjo peke peke okuke tutjivisa ovipe nokuvepa omuhunga. “Vavangere okukao-ndja nehungi Orovyungura posyo ete atumunu kutja matu kondoroka epu kapena ohepero.” Posyo Kauku Hengari ngwari okanepo koruhindo rOuhona-pare wOvambanderu watjere eningira rOvanamutjemo kutja Ongundeveta nga inakaurwe oruroto. “Mapeya vi ovandu okuvanga kutja Ongundveta nga inakaurwe ndoovazu kavena kuturaera kutja inouvi watjike?” Watja otjimbumba tje tjiri ka-mwaha okuhungirira kouzeu kangamwa tjiuripo posyo Ova-namutjemo vasere okutamuna tjimavevanga kena. Waweza ko kutja Ovanamutjemo vetja omi-rari mu mwasere oku kawondjwa mokumema Ongundeveta kamu kawondjerwe posyo kavetamuna kutja omirari imbi vine.”Vetja omirari imbi vyatierwa kombo-ngarero ya Pako posyo kapena umwe wOvanamutjemo vari pombongarero indjo poo una ouhatoi momatjangwa wombo-ngarero indjo.”Hengari watja otjimbumba tje tjiti kamwaha okuzengurura kangamwa omapitasaneno. Omuyapure Kazenambo Ka-zenambo watja nandarire kutja kapakarere omairo wakumwe Oritjatano ndazuko ngunda una omaundjiro kutja mapekara omazengururiro. “Mezeri no ku-kumba kutja tumune omazengu-ruriro kondjakaha indji.” Mekambura kutja ngunda ehungi marikaondja komurungu nomi-nda viri momatiasaneno nozo-nganda zavyo ngunda ehungi ari hiyakaenda komurungu.