+Marandesero Gomape Gomandjembere

0
24

Marandesero gomape gomandjembere moNamibia kuvhura kukara nerago vagagwene, omu kayizuvhi-kire asi sirongo kuvhura kukarandesa mandjembere koAmerika kupitira mo-AGOA, ndi asi “Africa Growth and Opportunity” petameko tupu lyomvhura ozo. Mokutara asi kumwe nomarandesero getu ganyam-wetu, tutureko nye Europa naUK,eyi kuvhura kutjindja ndando ziwape moNamibia zomandjembere. Ose kapi twakara rumwe nomarande-sero ko USA. Nsene asi marandesero tavagatugwanene hawe ngano ose kuvhura kuvapa eyi tuna weke,yimo ana kutanta Andre Vermaak mugendesikurona gombunga ezi zomandjem-bere, koNoordoewer. Moku-gwana marandesero gomawa kuvhura kukara sininke sosiwa morwa kunan kumona udigu mokurandese noyimali-wa yaNamibia eyi yina ku-mona udigu monodola non-kwawo. Mandjembere gomo-Namibia kapi vagapulisira koUS,morwa twahepa kuk-wama ngendeseso zouka-nguki mosirongo sina,omu yina kara asi Namibia kwafu-madeka veta zina ure wono-mvhura ne dakapita. Depar-temente zonondima moUS nkenye apa kutuma vantu vayatare asi lyene eli evango lyomandjembere ngapi lya-fana. Ngesefa ezi kupura nomiliyuna 200 doyimaliwa momvhura, ano kukuta varu-gani vana siki ko 4500 dogoro ko 6000 momvhura woku-kwateramo ano ava 1300, wokukarereramo. Moyihorokwa yooyo Vermaak katente asi varugani vamwe ntani nava vemepa-ngero kuna kara norugendo rokuza koChina vakalikide asi mandjembere gokufana ngapi vakara nago, nampo ngava kagwanako nako ma-randesero. Ngendeseso zo-kugwana marandesero kuna kugendapo nawa. Messag Mulunga murugani moumini-steli wonongesefa katente asi mulyo unene asi marandesero aga tugagwane morwa nsene tutara asi yinke azi retamo ngesefa ezi mosirngo hawe kapi tatulikatakata. Mulyo unene tutamunune evango eli yipo ngesefa nazo zitamu-nuke yipo hena ziture vantu wovanzi moyirugana. Nam-pili ngomu asi yininke nayi-nye eyi ana kurandesa Nami-bia yahepa kupita mwa-AGOA Ntani hena asi kwato kufuta mutero simpe kapi tuna siki nawa-nawa ponta-mbo zina kuru tuna hepa mbatero ezi zina kuliza noma-randesero gaUS.Ose hena kapi tuna kara noudivi naunye yipo asi tuna hepa mbatero. Kodili nongendeseso edi ana kugendesa SSA moyirongo eyi yakura omu ava tumu yininke yawo vakayirandese koUS,omu yakara asi konyara 6000,zoyininke yawo eyi ava rugana vakayirandese kupita yize kwahana kupurako mutero,yimo ana kutanta Mulunga. Mepongo eli ali karako nkenye mvhura lyaAGOA eli lyakakereko moUSA,yirongo ya SSA kwatokwere asi vahepa kuyipa pito ndi siruwo yika turepo mbunga gona ezi nazi vakererapo valiwapayike vene kosigongi sina kukwa-mako, esi ngasi kakarako moAfrika. Mosigongi sooso yipo vahundilire asi epangero lya USA lyahepa kuvapako mpito nawo vafabilike yinin-ke yavene eyi vana kugazara asi monomvhura 2015, kuv-hura yize moyirugana. Mpito ezi kuvhura zika hage mo-2007. Yirongo nye eyi yapira kukura rambangako Namibia yaturamo mahundiro moku-gwana mauwa aga. Mulunga katente asi vaministera woyi-rongo yahamena koSSA kwa-hingilire vature magano gawo asi ngano mpito ezi vazi-rundurure epuro lyawo kwakere asi nsene ehundiro kapi vanalitambura ngapi nye? Nampili ngomu asi mo-Namibia kuzangura katuni monomukunda ngwendi Grootfontein, Mariental, Rundu, Caprivi nomaruha gamwe gokomuzogo gosiro-ngo kapi tuna kugwanesapo yihepwa asi nose tukarandese koUSA. Sirongo simpe ku-randesa katuni koyirongo yomoAfrika ngwendi ko Cote dIvoire, Ghana, Niger, naTogo, kugusako oyo Ramatex nage kutuma mudwaro gwendi ponze zosirongo eyi yakara asi yontundiliro zaMalaysia kuvhura tugwanenemo uwa nose ngosirongo,yimo ana kuhulisa Mulunga.

SHARE
Previous articleMinistry Gives to the Poor
Next articleEU’s Concerns