Sirongo Tasilituramo Mendokesero

0
33

Muhoko gunalituramo meli-kwamo lyendokesero yipo va-kandane mukisi gopoliyo ndi asi mukongo elikwamo eli kuna lihara likareko mazuva gavali,moune ou kaupwire mu-kisi ogu kagulihanene kagu gu-mine nomukunda horowero mbali. Eyi kuna kureta sivaruro sonomukunda edi guna gumu mukisi ogu sisike konomukunda ntantatu. Elikwamo lyokuhova lyendokesero ngali tameka kutunda momazuva 21dogoro 23 Pembagona,ano endokesero lyauvali alyo ngalitameka 18 do-goro20 Pembankuru ano endo-kesero lyauvali mo22-24 Siwo-gedi,yizo mbudi vana kutupako wouministeli zoukanguki nondjewandjewa. Moune kaupwire mukisi ogu agu ninkisa murungu gokomu-kuro gupire kurugana ntani kudigopeke kuhesera, nayimwe ngoso kagukasikire dogoro komukunda horowero gwaKaras naOmusati omu guna kukan-dwisa sivaro sono mukunda sikanduke sisike kontantatu nokudipaga vantu wongandi. Dokotora Kamwi ministera goukanguki ogu kakere mo-Kavango azegurure yipangero gona eyi yina kuligwederera kokira ntaini vayaturepo paveta elikwamo eli lyopolio age katente asi mukisi gwangesi nare vana gumono monomukunda ngwendi Khomas, Hardap, Otjozondjupa, Oshana, Ohang-wena, Omusati, Oshikoto ntani Karas. Dogoro une owu ana kara Kamwi moKavango simpe kapi vana gwanako mbudi asi mukisi ogu gunayamwauka moKa-vango. Kamwi ogu kauyungisire vantu wokusika konyara 120 ava kavakere asi vakurona koma-vango goyirugana yawo momu-kunda, vanangesefa,vanapolitika ntani vakarelipo wonombunga dokulikarera pwadene mo-Rundu,katente asi mbunga ezi vana kutumbura asi South African Red Cross kavatumbwidilire asi navakagavako dira, etjeke-tjeke livatere kusika komavango goponze oku nava pira kusika yipo vantu navenye vagwane uhaku. Etumburo eli lyetjeke-tjeke twahepa kumana kuyiron-gikida neina. Kamwi katente asi age kagwanekerere nare na-mukwawo zendi gosirugana sooso moSouth Afrika gedina Matombazana Tshabalala-Msi-mang ogu katumbwidilire ku-vatera kugavako yiruganeso. Age kazigidirenge kumwe noku-kalikidange asi ngano ngapi navatuvatera eyi yina karako ngesi endokesero tupu.Red Cross zomoSouth Afrika naziyavatera mokutupa etjeketjeke. Yimo ana kutanta ministera konyima tupu apa kavatamekere kugavera yimbapira eyi yina kutantera vantu yokuhamean kowenda zomukongo. Vamwe ava kavakere mosigongi esi kuna kara nguuru gomukunda John Thighuru ntani na Elizabeth Muremi mukuronagendesi goyipangero moKavango. Kon-yara vantu wokusika ko 400, valituramo asi tava vatere mokundokesera ano vanan-gesefa vamwe modoropa vana tumbwidire asi navavatera mokugavako nondja,yimaliwa ntani ugendero. Ministera ka-tente asi siruwo sina siki vantu vetu varuganese yininke yoyiwa ndi nsene asi takalivaterako gahepa kumuronga asi mawoko gendi gazere,nsene asi tuna hara nombudi detu disike kovantu owo tuna hara asi vazigwane turuganeseni vanona vatware mbudi ezi kovakurona. Men-dokesero nye eli lina gumu sirongo nasinye,mukunda gwa-Kavango kwakara tupu novantu wokusika ko 249 228 ava vatungamo ano ava 24 923, owo wokuyadingura vatunde poyi-rongo yomaparambo ngwendi Angola naBotswana,kuna kun-dindira kukagwana nomutji dina siki ko 277 266 edi nava-kandokesera. Konyara nopere-senta 2,5 donomutji yido vana kundindira vayaruganeseko yimo ana kutanta mukwatelimo mugendesi sipangero saRundu gekuto dokotora Shannon Ka-kungulu. Ketameko tupu lyokwedi oku kabinete kavazi tanterereko ehomokero mosirongo lyomu-kisi ogu agu dipaga ruha rumwe rorutu rupire kurugana nsenev asi yiko unagumu. Moune nye ou kaupwire mokukwama umini-steli kwagwana marapoto gana siki ko 65, omu muna kara asi kuna kara mo munona gumwe gonomvhura dokonhi zantano ogu ana kara ngesi simpe mosipangero. Sivike esi kasipwire vantu ava kavafire morwa mukisi ogu kuna kara murongo. Mukisi ogu kava-gugwene asi mukongo gokuhova ntani hena ago kwahwa ku-horoka mosirongo saIndia. Mu-kisi gwangesi kwahorokere hena moAngola mvhura ezi kazi-pwire. Mukisi ogu kwahwa kuwiza pokwenye ntani posiruwo somangenyena ntani pena azitemuna mvhura. Epiro ku-rugana rutu yimo azi tameke polio ntani mufu,ntani kukora ko-mukuro gokana eyi kutameka kumoneka konyima zosivike omu ana kuvera muntu.