Mulena u Bata Patalazo

0
39

RUNDU Mutompehi Ben Ngombara yana kilwe a ketwa cwale kuba mulena wa mushobo wa maKhwe bona makwengo, mwamunzi wa Mutjiku mwasikiliti sa Kavango u bulela kuli u bata ba mubuso kuli ba kone kumupatalaza ni kubona za sipula sa hae kuli mushukwe tuna wa sweli u kone kukutela sina kamo no inezi sapili mwalinako ze felile. Mulena yana konilwe ku ketwa kweli ye felile kwamukopano tuna ono kilwe wa swalelwa kwaOmegaOne, u yola nyandi Kippie George yana tilo shwa feela kasamulaho wa kukutela mwanaha mo kuzwelela kwapalali mwanaha Botswana ni sikwata sa hae. “Lu bata ba mubuso kuli ba kone kulupatalaza ni kuzibahaza bulena bwa luna ni luna, sina malena bafi kapa bafi ba naha ye,” hana tumuseza ba mutende o sunda ye felile kwamunzi wa hae o fumaneha libima ze mianda ye peli kuzwa tolopo ya Rundu ili ona munzi wa Mutjiku. Mukopano no kile wa ungula ka kumbalalamanisa Ngombara kuli a etelele makwengo bona maKhwe baba bulela si Khwedan ba bapila mwahala Kavango ni nuka ya Kwando. Na ketilwe kwamukopano kuli a kone kuetelela sicaba sa habo kasamulaho lifu la muhabo yena George yana kile a timela lilimo ze ketalizoho ze felile. Kakuya ka keto ya hae, Ngombara u kona feela kulundulwa fa sipula sa hae haiba kuli inge a fumaneha kuli u itenga mwalika ze maswe zeta kona kuswabisisa lubasi lwa etelezi mi lundulo ye cwalo I swanelwa kubotelwa kapa kulatelelwa ki sikwata-tuna luli sa mushobo. Likiti-kiti za makwengo, ba pila mwaminzi ye lishumi ye shelana ya wiko wa Caprivi hala sibaka sa silelezo ya lifolofolo se sibahala ka Bwabwata National Park ili sibaka se sifumaneha hala Divundu ni Kongola. Hana kilwe a fiwa mushukwe wa bulena, Ngombara na kile a itumela ni kuikumuseza mushukwe wa hae ka bundume kuli seli yena Mulena. “Batu baka ba bata ketelelo sakata ye otolohile kasamulaho wa lilimo ze -ata ze batu ba inge ba lika kululyanganisa ni kuluhanela liswanelo za luna. Keto ya hae ne kilwe ya bona ki Floris Farmer yana zwelela kwakatengo ka liketisa kona ka Electoral Commission of Namibia (ECN) ili yo na kile a tumusa kuli liketisa neli kile za zamaya hande ili zeo hape neli ze lukuluhile ze sina silibonda ni kuli linepo neli zamaile hande ka puso ya tato ya sicaba. Pili a sika ketwa kale, Ngombara nali ndume yana sepahala mwamunzi kaufeela. Nali muina situlo hape wa musebezi o mu-wi wa makopanelo ono tusa munzi wa hae mwalizwelopili ze -wi ka mashili-i ana fumanwa mwakwinano ye-wi ya musebezi wa makopanelo o swana ka kuzuma. Kubonahala kuli ba Likolo la Likiliti, Milonganyana, Mandu ni lizwelopili za Matakanyani ka Likwambuyu wa bona, yena mutompehi John Pandeni bata patalaza ni kuzibahaza za bulena bwa Ngombara. Mwali-olo lene li kilwe la tabekwa mwakweli ya Lungu, Likwambuyu naize neli musebezi wa silalanda sani kuli si kone kuiketela mulena wa sona ka linzila ze otolohile hande ze sina silibonda sina makwengo ha bali bayahi tota ba naha ye ni bona. “Bana ni swanelo ya kuca fa lika kaufeela za naha. Ba lukuluhile ni bona mi ba kona kuikezeza misebezi ya bona ni kulumbaka sizo sa bona hamohocwalo ni mushobo wa bona,” Likwambuyu na bulezi. Mwalizwelopili ze amana ni lilalanda za makwengo sihulu munzi kapa sona silalanda sa etelezi, Ngombara uli ba mubuso ba swanela kuekeza misebezi ya makopanelo mwasilalanda ni misebezi ye-wi ya makopanelo ya njimo kuli ba minzi ye cwale ka Mashambo, Mashashani ni Mangaranganja bene ba kile ba amuhela madonki ba kone kuitusisa ona mwakulima ni mwamisebezi ye swanela. Na tiiselize kuli kekezo ya misebezi ya makopanelo mwasilalanda sa hae ita tusa mwakulilimanisa lukupwe mwaminzi ye shelana ye wela mwaketelelo ya hae ni kutisa kuli batu ba sike bano ikemanga hahulu fa neulo yaba mubuso mwalico za linanga ze fiwangwa kubo-na. Ngombara u bona kuli committte yene kilwe ya mbalamaniswa ki mubuso I swanela kubona kuli I eza lipatisiso kaufeela ze amana mushobo wa hae ni mushobo wa ma Mbukushu o etelezwi ki mulena Erwin Munika Mbambo ni kuhatisa ka kuapula linepo kaufeela za lipatisiso kwasicaba. Na nitifalisize kuba mutende o kuli hana kuetelela ka kweta sihulu kwamishobo ye pila mabapa ni silalanda kapa ona munzi wa habo.