Likwambuyu wa ‘Buzakiwa’

0
35

WINDHOEK Likwambuyu yo Munyinyani wa Likolo la Babanca, Lipapali ni Sizo, mutompehi Pohamba Shifeta u swelwi kuno buzakiwa kiba committee ye tuna yaba katengo ka National Youth Council (NYC) kasamulaho wa kufumaneha kuli kuna ni masheleÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±i a tondahala kubeya mashiliÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±i a maÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi ana sika itusiswa hande ki ofesi yana kile a swala ni kuetelela sapili. Ba committee neba kile ba fumana kuli pene ye likana N$40 000 yene swanela kuli ino hatisa mutende wa katengo ka NYC, ili ona mutende o zibahala ka “Open Talk” ya tondahala. Hana kilwe a swaliwa ka muhala kuli a lufe litaba za simpangaliko kaufeela kwalineku la hae, Shifeta naize lipatisiso neli kilwe za hatiswa ka nzila feela ya kumuteula ka kuekeza kuli lipatisiso kaufeela li taha ka sanda sana kile a bapala mwalipatisiso-tuna zene kile za lilimanisa yo nali Yo Muhulu wa katengo ka Swapo ka ka zibahala ka Swapo Youth League, mutompehi Paulus Kapia. Ba committee ya lipatisiso za Shifeta neba kile ba mbalamanisa batu ba bane kuli ba etelele lipatisiso kaufeela mi Julius Ngweda ki ya ta etelela sikwata nyana sa batu bao. Ba mutende neba kile ba ituta kuli, Shifeta na kile a ba mwamukopano ono kile ba patulula kaza pene ye tondahala yeo kono na kile a ba kwamukopano ka maemo a hae a Likwam-buyu mi ki yana kwaluzi mukopano ni kuusiya u sika fita kale kwamaungulo ni kuitekula. Shifeta u hanyeza lika kaufeela za akalezwa ka zona zeo mi naize mutende ki project kapa ona musebezi wa makopanelo o ikemezi mi kacwalo mutende u fumana mashiliÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±i kwalineulo ze zwelela kwasicaba se si kona kuputu mazoho. Na ekelize kubulela kuli musebezi no sa weli mwaketelelo ya ofesi ya hae ka kubulela kuli no wela mwamazoho a liluko le liÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi la NYC mi licaziba za mashiliÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±i ze sebeleza NYC ki zene okamezi za sikwama kaufeela. Naize lipatisiso kaufeela li yemi fa litaba za lipoliti kakuli kuna ni limembala zeÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi yena a bona kuli li tabela feela kuzibahala ka linzila za ‘masila’ ze swana sina zeo. Muina situlo wa committee, Armas Amukwiyu na hanile kuikambota kaza taba kaufeela ka kubulela kuli na sa lati kubulela fa litaba za mwahala katengo mwanako yana kilwe a swaliwa yeo. Ngweda na sika fumanwa ka muhala. Shifeta na mbalamani-sizwe kuba Likwambuyu silimo se sifelile mi nali MuÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±oli yo Muhulu wa NYC kuzwa silimo sale sa 1997. Shifeta yana kile a etelela lipatisiso za Paulus Kapia mwasimpangaliko sa Avid ki ndumeleti-tuna wa kopano ya Swapo ni muÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±oli ya sepahala wa litaba za misebezi mwamutayi nyana wa Swapo ona wa Swapo Party Youth League kuzwa silimo sale sa 2002. Shifeta na kile a kena hahulu mwalitaba za lipolitiki mwakatengo ka Nanso mi nali yena muina situlo wa liluko la Nanso lene li wela mwaShifidi Secondary School mwaKatutura kuzwa silimo sale sa 1988 kuisa silimo sale sa 1989. Shifeta nali mueteleli wa Nanso silimo sale sa 1994. Na tilo ketwa hape, kuba MuÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±oli yo Muhulu wa NYC mwasilimo sale sa 2001 kasamulaho mutu yana yemi ni yena hane kulwanelwa sipula se si swana, ili mutompehi Malaechi Ilonga a kashezwa kwatuko kuli a siye feela.