Aakaleli yAavu Noomeme Yomategelelo mOshipangelo shaShakati Ya Monenwa Ehala

0
40

OSHAKATI Oomeme yomategelelo, aakwanezimo naapambele yaavu mboka ye li moombete moshipangelo mOshakati oya tungilwa ehala kehangano lyopashigwana lyedhina Speed Bike Enterprises cc. Etungo ndyoka tamu vulu okukala aantu 50 lwaampoka mesiku omu na oondunda dhokulala hetatu, uundjugo utatu, okombitha oshowo endiki lyehungomwenyo lyoHIV nondjugo yomauyelele. Ehala ndika olya kutha po okapandi koodola N$840 000 noli na olusheno nomeya. Aantu otaya ningi haya pulwa N$5.00 mesiku, oshimaliwa shoka tashi ka longithwa okuwapaleka nokukaleka po omatungo ngoka. Iimaliwa mbyoka ya tungitha etungo oya gongelwa okuza kaantu koohandimwe, omahangano gepangelo naangoka kage shi gepangelo ngaashi Coca Col, Africa Foundation, French Co-operation, World Bank, UNSAID, VSO, Elelo lyOpashitopolwa mOshana, FNB, Bank Windhoek, AVBOB, Pama Pharmacy, Pupkewitz Building naYelula. Elelo lyOndoolopa yaShakati olya gandja omagano gevi mpoka pwa tungwa etungo. Pauyelele womuunganeki goprojeka Ndasimana Akuumba, ehangano lyawo olya kala li ikwata onkalo yaapambele yaavu noo-meme ye li momategelelo omolwiinano iile nompumbwe yiiyenditho okukala taya zi komagumbo esiku ndyoka nokushuna konima yo-kutalela po aavu. Omolwuupyakadhi mboka oyendji ihaya vulu we okushuna komagumbo, nolundji kaye na mpoka haya vulu okulala. Oshipangelo shaShakati oshi li ehala lyuuhaku moka aavu haya tuminwa okuza kiipangelo nuupangelona moNooli ayihe yoshilongo moka etata lyaakalimo ayehe yaNamibia ye li, nomu na konyala oombete 750. Oshihakulilo shika ohashi yakula unene aakalimo yomiitopolwa yokomikunda mboka ekwatathano lyopaukwazimo lya kola. “Onkalo ndjika oya etitha aakwanezimo oyendji yaavu ya kale haya lala nokupula omalukalwa popepi nomomudhingoloko goshipangelo shaShakati, nolundji otaya hepekwa komutenya nomvula. Onkalo yoludhi nduka kayi shi yopantu nohayi shundula mboka hayi iyadha muyo. Ishewe, ohayi etitha omikithi ngaashi eshikisha, malaria nomikwawo dhilwe dhoka hadhi ya nkundipalekeÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ’ÂÃ’šÂ¬Ã‚° kaa ya vule okutonatela aavu yawo nawa mboka ye li moshipangelo,” osho Akuumba ta ti. Ehangano Bike Enterprises olyo ehangano lyomoshigwana ndyoka hali gandja omayakulo ge nasha nuuthanguthangu (oombasikela). Olya totelwe po nekwatho lyopautekenika kEndiki lyAanangeshefa Aashona (SME) moUNAM. Omukuluntuwiliki gUukalinawa mOshitopolwa Oshana, omundohotola Naftali Hamata ota ka egulula pambelewa osenda ndjika metiyali tali ya.