Venya Nombaha Tavarwanesa Veta Zomarovhu

0
31

Uministeli wonongesefa nomarandesero kauhundilire vantu navenye ava randesa yikorwesa kwahana nombipira pulisiro vaturemo mahundiro komeho zokukapwa sivike esi.Montumwaraka kava geve nkera,uministeli kauhundilire navenye ava vakara asi kwato nombapira ndi vadigwene nye siruwo sokuziruganesa sapita ntani nava vanahara asi ngano vakatameke ngesefa zangoso vahepa kugava mahundiro gawo kovahamutjanga ava vakererapo sirugana sangesi monomukunda konomberewa dovahahende mwankenye mukunda horowero. Kuna kumuhundira murete mahundiro geni komeho zomazuva 5-9 Pembagona 2006,yimo zina kutanta ntumwa raka.Murugani kurona mouministeli wonongesefa komarandesero goponze ,Riundja Kaakunga,katanterere NEW ERA asi etokoro eli kaliwizirepo morwa mapiyagano gana kuwizapo kuhamena veta ezi zoyikunwa ezi vanahara zize moyirugana.Uministeli kuna kukambadara kupa vantu magano asi varugane kukwama veta zoyikunwa moNamibia.Sinkwa ntani tupu vaporosi kava tulirepo etokoro lyokupata nongesefa nadinye edi da[pira nombapira depulisiro kurandesa yikorwesa, eyi kayiretesere vantu unene momuknda Erongo valire.Veta ezi zonongesefa kwazitulirepo momvhura 1998,omu vagazarere asi ngano nampo navavhura kukeverera erandeso yikorwesa mosirongo. Mokuninka nye asi vantu vavapere siruwo vaturemo mahundiro ure wonomvhura ne asi ngano varuganese veta ozo kutunda tupu momvhura 1999-2001.Apanye zazire veta ezi moyirugana mo 2001, yiyo twatulirepo komiti zakere novahameni vazo wokutunda konombunga ngwendi NASA,Uministeli wowunangesefa ,uministeli wekungo,vaporosi vaNamibia, Uministeli wonomukunda,mapangero gopadoropa,nomambo,uministeli wekungo nsitwe,kwavapere asi vatare asi ngapi yina kugenda eyi yokutura veta zomarovhu mayirugana.Siruwo sangesi mokukwama ntumwa raka kwakere sinagwanene vantu vaturemo mahundiro. Mokukwamanye oyo uministeli weyi-yonongesefa kumwe novaporosi kavatente asi veta ngesi moyirugana zinakara venya nombaha vahepa kurugana kukwama veta ozo.Momukunda gwaErongo,komisaregona govaporosi Andrew Iyambo katente asi dogorpo ngesi kwato mbaha ezi zina kurugana nawa moomu yawapera.Nombaha nadinye edi dakara asi kapi dakara nonombapira pulisiro asi vaninke ngesefa dina pata morwa utjirwe asi tavavatwara kompanguro.Hawe sinzi sonombaha dina pata.Vanangesefa ava kava kere tava lyatere vayuke konzugo zepangero vakagave mbapira zawo zorunyegenyo ezi kakatambwire ministera gefiro sinka mberewa zapresidente gosirongo. Dokotora Kawana katambwire mbapira ozo kukwateramo kamarada Hifikepunye Pohamba. Elyatero eli kaliyireteserepo etokoro lyovaporosi lyokupata nombaha nadinye edi adirugana kwahana nombapira depulisiro asi ngano nawo vaninke ngesefa,epato nombaha eli kaligimine konyara hambara sirongo nasinye.Sivike kasipwire Presidente Pohamba katamekere kuturapo magwanekero mokurako vantu asi ngano ngapi navarugana udigu owu vaugusepo yipo asi vantu vetu varandese nombili vagwane hena nombapira depulisiro.Dogoro ngesi presidente ana gwanekere nare nonombunga ngwendi NANGOF,CCN ntani nankuru hompa Immanuel Kauluma Elifas.