Eturopo Komiti Zoyirwiso

0
31

Komitiye ezi vandindira navenye siruwo sosire ezi vanakutumbura asi “National Action Plan on Small Arms and Light Weapons for Namibia”moutano kaupwire kava zitulire moyirugana sihorokwa esi kasi karere pomberawa zankuru ministera.Etungiko eli kalirugene mukurona govaporosi samayora Sebastian Ndeitunga. Komitiye ozo kuna kwateremo mbunga zopantambo zokuzeruka nositambo sokuturapo noveta edi natukwama ntani noveta omu navaronga nkarapamwe ano komitiye nye zekonakono nare vaziturapo mo 2002.Ngendeseso za Namibia mokukwama yirwiso yizo nzira zetu tuna kukwama mokugusapo eruganeso umbondo yirwisogona mosirongo,yimo ana kutanta samayora Ndeitunga.Sirongo veta zaso zokuhamena komauta nayimwe ngoso yomundiro Act 7,zomo1996 yimo vafaturura nawa-nawa asi ngapi muntu omu nogwana mbapira zouta ntani ngapi nogwana mpito zokuranda uta ponze zosirongo ndi ngapi omu norandesa uta kovanayirongo. Yiponye asi yina kara hepero unene asi tukare nokomitiye ozo yipo vaturepo ntateko zoveta zoyirwisogona oyo tuna hara kuruganesa,yipo nose tukwame veta zomauta zopontambo zouzuni nonontambo nadinye twahepa kudikwama,yimo ana kutanta samayora.Komitiye ezi kavazitulilirepo ziwapukurure veta ezi zina karapo ngesi nokugava mbatero konomkunda edi dina kara moudigu morwa mauta aga vana kara nago vantu,yipo hena asi yirwiso eyi yahavhuka unene movantu. Komitiye zopontambo zokuzeruka nezi zina kutarurura veta ozo ngava ruganena moumpitisili wa R.L.Gertze,nomunona gwendi W.Brisley,ntani komitiye nye ezi zonkarapamwe ngazikara mepitisiro lya M.Kapere mukwatelimo gwahamutjanga gokukarereramo mouministeli wekungo nsitwe ano munona gwendi kunakara spektora Hieronymos Goraseb,ano komitiye zekonakono ngazikara mepitisiro lya ngolonela B.E.Kadhila,ano munona gwendi kuna kara Dr. S.Schulz.