Mulilo u Cisa Masimu

0
37

WINDHOEK Mulilo o mu-tuna no kile wa tuka ka mazazi a silezi mwalilalanda ze talu za sikiliti sa Caprivi mwamazazi a cwale a felile. Lilalanda ki ze cwale ka Sibbinda, Linyanti ni Katima Rural ili ko mulilo no kile wa cisa masimu a bayahi ni sanda tuna sa limela za na-heÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±i ni kusiya naheÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±i I sina hande bucwaÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±i bwa mafulisezo a likomu ni limunanu zeÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi. Silalanda sa Sibbinda nesi kilwe sa tasezwa ki likayamana la munda ono kile wa yema ma-zazi ni kupotoloha silalanda kaufeela mwakweli ya Liata-mani haa kwalineku la cwale le, silalanda sesi swana sesi tase-lizwe ki mulilo kubeya silala-nda sa Katima Rural sene si kilwe sa bulela kuli ku sona mulilo nonze u sweli kuno swa-lela ni kuzwelapili kuswala mwawiko wa silalanda. Mulilo no tukile mwalibaka ze shelana ni kusiya buÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±ata bwa masimu inge ali mwalikaya-mana. Libaka ze shelana za mafulisezo neli kilwe za siwa inge li sina bucwaÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±i mi musi wa mulilo no kilwe wa bonwa inge u bonahala sina malu mwa-mbyumbyulu. Simpangaliko kaufeela se sene si kile sa taseza sikiliti sesi sa sweli ‘kufola kwalikayama-na’ la linanga ni munda nesi kil-we sa nitifazwa ki Mubusisi wa sikiliti mutompehi Bernard Sibalatani kubeya muofisa ya bona za limela za naheÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±i mwa-sikiliti, mutompehi Denis Sika-bongo. Maofisa ba bahulu kaufeela bao neba kile ba ‘yumbela’ kwatuko piho yene kilwe ya bihiwa fa wayalesi ya NBC kuli kuna ni batu bene ba kile ba bulaiwa ki likayamana leli swana lene li kile la kala mwa-mazazi a felile mwamunzi wa Muyako. Sikabongo yana kile a bulela niba mutende o mwanako yana libile mwalibaka ze shelana ze taselizwe zeo kuli ayo swalisa-na ni kuetelela likwata zene kilwe za ketwa kuli li timise mulilo o cwalo naize, mulilo ki o mutuna hahulu mi no kile wa kala kutuka la bunee sunda yale. Naize bolyaminzi ba lila-landa kaufeela ze taselizwe ne-ba kile ba lika katata kuli ba timise mulilo-tuna o ka mezi ana li mwamahemele ni mitayi ya likota kono neba patezwi kuutima nto yene tisize kuli mane ba lumele zebe ba ofesi ya habo. Mulilo no kile wa tutela mwamunzi wa Lusu kwalineku la wiko ni kututela mwaupa hanyinyani mwamunzi wa Kwena. Mwanako ye swana hape, Sikabongo na libile kwamunzi wa Chinchimani ko mulilo no kile wa tutela teÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±i ni kona. Sikabongo na bulezi ka sabo kuli mulilo ono kile wa cisa haisi mwamunzi wa Muketela nonze u sweli kuno tutela ha-nyinyani kwamunzi wa Liny-anti ili munzi oli mabapa. Maofisa ba katengo ka puta-ko ka sikiliti neba kile ba biza mukopano ni mubusisi wa si-kiliti ili ko ba NDF ni limem-bala zeÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi za sipokola leli kil-we za kupiwa kuli li kone ku-tusa kwa nzila ni lisebelezo zeÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi zene kona kubapalwa ki sicaba sa silelezo seo. Kwamukopano o swana, ba NDF neba kile ba I tumusa kuli bona bata tusa ka simbayam-baya tuna sa kututisa bolyamin-zi kubeya matanka ana lelezwi kuli a itusiswe mwakulika ku-beya mulilo o ‘fafasi.’ Ba garagi ya mubuso neba kile ba sepisa kutusa ka lim-bayambaya ze peli ze tuna ni bona kono, Sikabongo na kile a bulela hape kuli nihaike ba garagi neba kile ba sepisa cwa-lo, ni bona neba talimani ni li-kayamana leli taselise buÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±ata bwa maluko a mubuso a sina linzila sakata. “Nzila I tatafezi mwanako ya cwale nihaike ba garagi ya mubuso ni bona ha bana lim-bayambaya ze tuna za kuse-belisa mwalinako za putako mi halu koni kuikema kubona kakuli ba swanela kuholisa lico za linanga,” kakuya ka Sika-bongo. Bao bene ba kile ba lika kuli ba timise mulilo ka lisebeliso ze tuna neba palezwi ni bona kakuli matanka a bona ene ba kile ba shimba neli a manyiny-ani hahulu haa kwalineku le liÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi kona bayahi neba kile ba lika kusebelisa mitayi ya likota. Nesi matanka a manyinyani ana kilwe a tumuswa feela kuba matata ana kile a paleliswa si-caba ku kona kuyemisa likaya-mana leo, kono ni butata bobu cwale ka limbayambaya zene kilwe za itusiswa ni bona nebu tumusizwe ka kubulela kuli matractor a maÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi ana kilwe a itusiswa mwalinako zeÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi, ha kwanisi kumata hahulu mi a mata ka bunya ni kutisa kuli mulilo u mate hahulu ka bubebe ni kufita mumatelo wa tractor. Mwamazazi a felile cwale, Sikabongo na kile a shashokela fa wayalesi hana kile afa sicaba likelezo sakata za kamo sicaba si kona ku lilimaniseza likaya-mana la cwale ni kusa I tumbu-lela feela mililo mwalibaka ze kwaluhile hahulu ze cwale kaze fumaneha mwaminzi ye cwale kabo Lusu, Kanono ni Muyako kakuli bucwaÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±i bwa mwaminzi ye cwalo bu kona kuswalela ka bubebe ni kuapesa silalanda kaufeela mwanako ye kuswani feela.