Ngendeseso zompe vaparukemo vanafaramagona

0
40

Mugendesikurona gonyama moNamibia Sikunawa Negu-mbo kapandwire nokuta-mbura etokoro lyepangero mokuhagekesa erandeso nongombe pafandisa.Etokoro kuna kugava hena mpito asi erandeso lyoyimuna kovana-farama vakura kuvhura litwi-kire nahena kuvhura kuran-desa kwankenye muntu kapisi muna farama gelike.Kabinete hena kazitokwere asi eran-deso yipapa yahepa kuyira-ndesera komavango gepa-ngero. Ntani nongombe gona edi vana hara kurandesa vahepa kudirandesa unene kovanafa-rama gona ava vana kupira kusikisamo kuranda nongom-be peharango eli vana kutura asi fandisa, varumbasane nonongawo dakura.Negumbo katente asi egano lyangesi nalivatera pawize erunduruko moNamibia porupe roku-randesa nyama mosirongo ndi nampili pontambo zouzuni. Montumwa raka ezi kaligeve epangero lyaNamibia kupitira mouministeli wonondima kalitente asi eweko yimuna kuna kara sininke somulyo moNamibia unene kovana-farama ntani nokovarugani monofarama. Uministeli kautente asi ezeruko lyovantu noyimuna konofarama kuna kumoneka nawa yipo asi kuvhura kugwanamo eparu lyewa. Yimuna eyi twaweka une-ne yadivikwa asi yovasova-gani nayo kuna kuyika mpa-rukiso zomonofarama neyi-yokupira kugwana mvhura zonzi ntani maliro gomawa, nye nsene oditara ngesi hawe kuvhura omone asi yimuna eyi kuna kuparuka nawa. Ministeli yiyo kazigwedereko asi nonkambadaro kuvhura kuvatera vanafaramagona omu navatekura yimunagona yawo mokutulisapo nokam-badaro dangesi. Vahepa kutulisapo nonkondwa ronge-ro omu navarongera vanafa-rama kupitira mouministeli wonondima nye vahepa kudeura vanafaramagona velike kwato vayalihame-seremo nawo peke. Nsene asi vanafaramagona owo vana-kara noudigu woyimaliwa mokufuta nontwedu,nonzwi ndi singuru vahepa kuvapu-lisira vasintise simuna savene esi vaweka yipo nawo vagwaneko yimuna yoyipe eyi navavhura kurera vaka-randese ndi vadipage vaka-randese ko Meatco ano oyo yimaliwa yize kosikesa se-pangero. Ruha ronondima rwekona-kono nedeuro kunarwa-menemo eruganeno kumwe nombunga zegendeso zaMea-tco no Namibia Stud Breeders Association oku kuna kara asi vanafaramagona yimo navapitira varande nontwedu dorudi oru vanahara ponda-ndo zongwa.Nampili ngoso uministeli kautente asi ntudi vanafarama tupu ava vanawa-pa yiwo wokuvhura kuranda nontwedu edi mokukwama stud breeders. Mokukwama-nye mukoso ogu gaturapo breeders ntwedu kuzigwana pokatji ko 60-70 momvhura zimwe. Ruha oro ronondima rwe-konakono nedeuro kuna ku-tunga ndi kuna kuwapayika mavango aga nagakara asi gokurerera yimuna eyi ma-vango ogo ngaga kara ngwendi poSachinga moCa-privi, Mile 46 moKavango, Okapya moOshikoto ntani Oshaambelo moOmusati. Yimuna eyi ngavayigavera komavango aga ngava tara asi gana wapere kugapa kutundi-lira ponosenta odo vana tura mwankenye mukunda,ntani wayi nawo ngava ugavera owu vana kugazara kukareta komavango ngwendi Sonop, Uitkomst, Omatjenne, Oko-mumbonde, Tsumkwe, Sand-veld, Kalahari ntani Gellap Ost yipo vagave yimuna yoyi-wa kovanafarama.