Pene ya Sicaba I beyelwa Kwatuko

0
90

WINDHOEK Ba mubuso seba beyezi kwatuko pene yene swanelwa kufiwa kwabayahi kaufeela ba naha ka nzila ya kulilimanisa bunjebwe ni lukupwe mwamalapa. Mwanako ya cwale, ba mubuso seba beyezi kwatuko muhupulo-tuna o ka libaka la kuli ‘hakuna tuso-tuna’ mbalamaniso ye cwalo ita bapala kwasifumu sa naha ha kutalimwa limbule zeli fafasi. Tumuso ye ya kubeyela muhupulo o kwatuko, ne tumusizwe mazazi a felile ki Bishopu Zephaniah Kameeta kwamukopano ono kile wa biza mitayi kaufeela ya makande mwamuleneÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±i wa Windhoek ili ko na kile a tumusa ka taba yeo kaufeela ka maswabi a kamo ‘buka ya taba ya pene ya sicaba seta kona kukwalelwa.’ Pene yene kilwe ya tumuswa kuli kiye ta fiwangwa ku muyahi kaufeela neli N$100, ili pene yeo muyahi ni muyahi kapa mwana wa naha ye kaufeela nata fiwangwa kiba mubuso mulelo kapa ona muhupulo o, ono kilwe wa akalezwa hane uta hatiswa mwandu ya mulao. Pene ne sike ya keta lilimo kono neta fiwa feela ku maÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±i ni maÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±i kukalela kwalimbututu kuisa kwabasupali. Mulelo-tuna wa pene ye, neli wa kucimbula mipilelo ya bayahi ka nzila ya kulilimanisa lukupwe ni bunjebwe mwamalapa kaufeela a naha Namibia. Nihaike mulelo wa kubeyela kwatuko taba kaufeela ye no kile wa bihiwa fa liwayalesi la sicaba pili ba mubuso ba sika fa kale lineku la bona, Ngambela wa naha, mutompehi Nahas Angula yena u bulela feela kuli mbalamaniso ya pene yeo mwanako ya cwale neta anya feela pene ye ikemezi ye likana N$1 billion ka silimo kuba mubuso. Ze ni halilicwana neku kile kwaba ni katengo kene ka kile ka hatiswa kuli ka eze lipatisiso fa taba kaufeela ye. Kakuya ka katengo kene ka kilwe ka hatiswa kuli ka eze lipatisiso fa taba ya pene ye, kuli lika kaufeela li kone kuzamaya hande kaufeela zona, ba katengo neba kile ba fumana kuli kuswanela kuba ni kekezo ya shiliÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±i ya mutelo ye lifiwa ki babeleki kaufeela ba naha. Taba ya kekezo ya mutelo wa lituwelo za babeleki kaufeela I tatulula hande kuli bayahi kapa bona babeleki ba fumana lituwelo ze nunile hanyinyani mwanaha neba ta lifa hahulu mutelo o kuli ku konwe kutuswa sicaba sa naha, sihulu sicaba sesi pila mwabunjebwe ka zazi.

SHARE
Previous articleThe Dogg is back in Town
Next articleGraft On the Rise