Tokwahalo ya Mezi mwaCaprivi ya Tumuswa hape

0
35

WINDHOEK Ndumeleti wa silalanda sa Sibbinda mwasikiliti sa Caprivi mutompehi Felix Mukupi uli sikiliti sa Caprivi sikungulezwi hahulu kwatuko ha kuamwa za zwelopili mwanaha nihaike ki sikiliti ni sona se sina ni palo ye pahami ya bapoti mwanaha. Kakuya ka Mukupi, sikiliti si kona kuba sizuma sa lico sa naha kaufeela kakuli sina ni linuka tuna hamohocwalo ni linukana ze tezi silimo kamukana kubeya mubu o nunile hande, nto ye tisa kuli asi bone kuba sikiliti sa ‘sizuma sa lico’ ili sizuma se sikona ku fepa naha kaufeela kono nto ye, I haniswa ki lisitataliso za zwelopili. Mukupi yali muuna-tuna wa pisinisi yali muuna hape wa litaba za lipolitiki, u bona kuli sikiliti sa Caprivi si siyalezi hahulu kwalikiliti ze lishumi kaze peli ze-wi za naha ha kutalimisiswa za zwelopili. Mukupi u bulela kuli kuna ni matata a mezi a kunwa mwalibaka ze-wi za silalanda sa Sibbinda ili silalanda sesi wela mwaketelelo ya hae. Kansela u tiiseza feela kuli ba Liluko leli bona za Mezi mwalibaka za Matakanyani ba swanela feela kuhatisa mapaipi a ma-wi kwapaipi-tuna ya Kongola ni kubeya tumapaipi-nyana totu liba mwasilalanda sa habo nto yeo a bona kuli kiya butokwa mwanako ya cwale sina mezi hali bupilo. Muuna wa pisinisi u bona kuli ba Liluko la mezi ba swanela kutalimisa kamo ba kona kuekeleza paipi ya mezi ye zwelela mwamunzi wa Linyanti kuliba kwamunzi wa Sangwali kuli butata bwa cwale bwa mezi bo bu taselize bolyaminzi mwalibaka za matakanyani bu kone kulilimaniswa mwasilalanda sani. Mukwakwa telele wa gravel ozwa Linyanti kuliba Sangwali o talanga hahulu litaka ni kutelela mwalinako za pula ili o, se u tisize mafu ka nzila ya likozi zafa mukwakwa ki o mu-wi o Kansela a bona kuli u swanelwa kumatehwa hande kakuli bapoti ba -ata ba ba potela libaka za silelezo ya lifolofolo ze fumaneha mwasillalanda sani, ba itusisa ona mukwakwa o. Mukupi u talusa kuli sina palo ya bapoti baba potela silalanda sani hase pahami, kuna ni butokwa bwa kumateha mikwakwa ni lisebeliso za mihala yama foni kuli palo ya bapoti I konwe kunanulwa hape sina haba tisa neku sakata kwasifumu sa naha. Mukupi hape ha tabiswi kuli bakuli baba tutiswangwa kuzwa sipatela-tuna sa Katima Mulilo kuliba tolopo ya Rundu ba itekelanga lico. Naize ba ba-wi seba bulailwe ki yona nto ye. Kansela u kupa ba Likolo la Makete ni Pabalelo ya Sicaba kuli ba kone kutalimisisa matata a baoki ba ba sikai mwasikiliti, sihulu li-aka za sipatela ze taluswa kuli kize batahala ka bu-bebe.