Otjihungiriro Otjitenga Tjayandere Meyuru

0
41

I Kae Matundu-Tjiparuro OTJOMUISE- Mapezuvaka ayo ombongarero ondenga kombunda yeraa Omandaha rOtjombangaruriro Tjokombanda pokati kOuhonapare wOvambanderu nOvambanderu ovanamutjemo yaanderere meyuru. Omandaha Omupangure Elton Hoff waraere otjirata tjombazu tjOmbanderu nOmbara Munjuku11 Nguvauva kutja ngatjiyarure movihavero tjimanga ozorata zombazu omurongo naimwe ndu tjaisako oyoke tjourata zengunda amazeundjire movihavero imbi kutja omahungiriro kumwe maye ka rarerapi. Hoff wina waraerere kutja eingira rovanamutjemo omurongo na uwme imba nduvahitisa motjombanguriro ringunda ama riundju oure womieze vivari okuza kOmandaha okutara kutja omahungiriro wakumwe maye hungama pi. Tjingetjo otjimariva tjombanguriro motjiposa ihi matjingunda ama tjikurama. Omazuvasaneno inga yarire eraa rotjombanguriro nu wina ovaningire kavena kukaenda komurungu oure womieze vivari. Omupangure wapitisire eraa indi Omandaha okuza nokupuratena kozohahende zominda aviyevari imbi, Patrick Kauta wOvanamutjemo na Geier wOtjirata Tjombazu Tjombanderu nOmbara Munjuku II. Omazuvasaneno inga yazire mokutja o O New Era otja tjiyahoza tjiyari 2 ku Kambundu ohahende youhonapare wOmbazu wOmbanderu otjiya tonena Kauta ongoze okukondjisa kutja avehai kotjombanguriro nungwari vetunine otjina ihi pendje notjombanguriro. Ohahende Geier waningira na komukwao Kauta otjopona pupena ozongondjero peke peke zo kuyapura ndumazemunika ayo mazekara novihape. Tjiyari 28 ku Kozonyanga Geier otja so kutja wahitisa otutuu tue tuokuziririra keningira ndahitisiwa ovanamutjemo mOtjombanguriro tjiyari 12 ku Kozonyanga motjiposa tjitjahaamene Omandaha. Kauta wamunine kutja otjombanguriro tjasere okurira ohatoi yeningira ra Geier indi munao opupeere kutja ombepo ya Geier indji irire eraa rotjombanguriro. Otja komazuvira ombongarero yahakere pokutja Erastus Kahuure ngarire poo arire orupa ro ruhindo rOvanamutjemo motjihungiriro. Ovanamutjemo motjihungiriro. Tjarwe yahakere pokutja tjii hapo mbasere okuhaama motjihungiriro ihi kaisere kurira imbo veni mberi kohonga yotjiposa otjo tjina tjitjarire eraa rotjombanguriro? Okutja ozorata inda o 11 zOvanamutjemo kuna ouhonapare wOmbazu wOmbanderu nOmbara Munjuku 11. Nu tjipeheri nao okutja ovo vaso kuyandja ousemba kove vekuramenepo. Mokuhina kuyenda kumwe movinenge imbi ombongarero otjiya hanikirire meyuru no kuhina korwi kupi nu konganda kupi no kutja tjii hapo mapeya aihama rukwao nu ndoovazu otjikando tjarwe ya haama mayiutire pi? Ombongarero indji yahaamisirwe iyo Ministera yOkehi yOmananeno wOtukondua nOzongomainde, Kazenambo Kazenambo.