Sikiliti si Bata Lilimaniso ya Muofisa

0
31

MARIENTAL Mianda ya bayahi ba sikiliti sa Hardap mwatolopo ya Mariental neba cauzi simubuso sunda ye felile ni kuhatelela kuli ba bata lilimaniso ya musebezi ya kapili-pili ya Muofisa yo Muhulu wa Sikiliti, mutompehi James Sankwasa. Bayahi bene ba zwelela mwalibaka ze cwale ka Aranos ni Maltahohe neba tile ni bona mwatolopo ya Mariental kuto ekeza manzwi a bona kwa-nonge-tuna ya sikiliti yeo, ye amana ni ka seo ba akaleza kuli ki ketelelo-maswe ya kamo Sankwasa anze a zamaiseza sikiliti. Hala mapampili ao bayahi neba nanuzi mwahalimu hane ba caula simubuso ne kuna ni ana bala sina cwana: “HaÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±ata seli haÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±ata”; “Zwisa mazoho a hao ku Gabana/Mubusisi”; “Siya limpangaliko za bulyangelino”; “Siya mihuo ya luna ni maikuto a luna kuli a utwahale kwanaha yote”; “Lu bata kuyaha sikiliti sa Hardap”. Bayahi hape neba kile ba fitisa maikuto ni linonge ka kubilaela kuli batu kapa sicaba sesi zwelela kwande ya sikiliti sa Hardap sinze si sweli kufumana misebezi haa bayahi ba sikiliti bona banze ba swelwi feela kuno kungulelwa kwa-tuko ni kunyanda. “Lu bata Muofisa yo Mu-hulu ya ziba sikiliti se ni kuutwisisa lika kaufeela ze lu tokwa,” neba tiiselize. LiÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±olo la linonge kaufeela lene li kilwe la tabekwa ku Gabana wa sikiliti, mufumahali Katrina Hanse li bulela kuli, haisi kamaiso sakata kwa-Kansulu ya Sikiliti ki ye kona ku tisa zwelopili mwasikiliti. “Muofisa yo Muhulu u swanela kuba ni likute ni buikumuso kuli u sweli bayahi ba sikiliti sa Hardap. Ni luna nelu kile lwa lwanela tukuluho ya naha ye kono, lusa sweli kunyanda kasamulaho wa lilimo ze 16 za tukuluho zese fitile ze.” “James Sankwasa na tile feela kwanu kuli ato I fumisa yena muÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±i mi anze a sweli feela kuno sinya libizo la Gabana ka bomu. Sankwasa u swanela ku bona feela za musebezi wa hae,” bayahi bene ba nyemile neba akaleza. LiÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±olo la linonge lene li kilwe la tambekwa ku Gabana li zwelapili kubulela kuli Sankwasa ha fumanehi mwa-ofesi ya hae ka nako kamukana batu haba bata kuikopanya ni yena kuli ba ikambote ni yena kaza matata aba talimani ni ona mwasikiliti. “Ha fumanehi mwaofesi ya hae ka nako kaufeela. Nako ki kale I fita ya kuli lu etelelwe ki Muofisa ya lu utwa.” LiÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±olo hape la linonge lene li kilwe la tabekwa, li kupa kuli Sankwasa a fiwe feela situlo si sili mwaLikolo la Milonga-nyana, Mandu ni Lizwelopili za Libaka za Matakanyani kapa a lilimaniswe feela fa musebezi wa hae ka bubebe kalibaka la limpangaliko za bulyangelino za akalezwa ka zona. Mwamazazi a felile nelu kile lwa biha kuli ba Kansulu ya Sikiliti sa Hardap neba laezi nyakisiso ya mapampili kau-feela a libuka mo kuÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±olwanga za misipili kaufeela ya simubuso, malobalo ni ma-shiliÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±i a fiwangwa kwamaofisa kaufeela ba ba tamanga misipili ye cwalo ya simubuso, kun-gelela cwalo ni maofisa ba bahulu ili mutompehi San-kwasa ni mutompehi Charles Tjijenda ya okamezi za sikwa-ma sa mashiliÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±i. Kupo ya nyakisiso ye tezi ye, ne tile kasamulaho wa lipizo ni mihuo ya limembala za kansulu kuli maofisa ba baÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi ba bahulu nenze ba tamanga feela misipili yesi ya simubuso ni kusebelisa mashiliÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±i a kansulu kwa lika zeÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi zesi za simubuso. mwaliÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±olo lene li kilwe la ÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±olwa ki maofisa ba baÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi ba kansulu bene ba nyemile hahulu kuna ni lika kaufeela ze akalezwa kwamaofisa kaufeela ba bahulu kaza misipili yesi ya simubuso yeo. Kopi ya liÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±olo leo I inzi mwamazoho a mutende o. Gabana yana kile a tam-bekwa liÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±olo la linonge naize uta bona kuli liÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±olo li wela mwamazoho a swanela. “Na nitifaza kumina fa kuli liÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±olo la linonge za mina le, nita bona ni kulika hahulu katata kuli nali tabeka mwamazoho sakata a swanela ata bona za matata kaufeela a mina ka nzila ye swanela,” na taluselize sicaba.