Ba NUNW basa Litezi Keto

0
29

WINDHOEK Ba Mine-workers Union of Namibia (MUN) niba Namibia National Teachers Union (NANTU) ba siyala feela inge bali bona tutengo-tuna totu beli totu sebelisana niba katengo-tuna ka National Union of the Namibian Workers (NUNW) totu sika supa kale batu ba tona be tutabela kuli ba kone kuyema mwaliketisa za bunee zaba NUNW ze taha mwama-zazi a sikai feela. Lizazi lene lili la mafe-lelezo la kusupa mutu kuli a kone kuyema mane ni ku-ketwa simubuso haiba inge a wina mwaliketisa ze taha ze, neli la Lungu 7, ili lizazi leo ba NANTU neba kile ba kupa kuli libe la mafelelezo kwali-neku la bona kono, MuÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±oli yo Muhulu Swale-lele waba NUNW mutompehi Evilastus Kaaronda na sika fumana nihaike sesi kana kuba NANTU hamohocwalo niba MUN ka lizazi lene li kupilwe leo kuli libe la mafelelezo mwa-mungendenge wa kusupa batu ba lipula ze shelana mwaka-tengo ka NUNW. Nihaike Kaaronda na sika fumana se siÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi ka lizazi lene lili la mafelelezo leo, u sana ni sepo ya kuli uta fiwa keto ya tutengo to tubeli to mwama-zazi a taha a. Na taluselize ba mutende o kuli ba ofesi ya hae neba kile ba kupiwa kekezo ya mazazi a keto kiba NANTU kwamukopano-tuna ono kilwe wa swaliwa mwamazazi a kweli ye a felile, ili mo lizazi la Lungu 7 neli kilwe la lumelwa ku lona. Ze ni halilicwana, lizazi la Lungu 7 neli lona lizazi leo ba Khuta ye Pahami neba kile ba fitisa katulo ya bona kwamu-zeko wa mutompehi Peter Naholo wa kumulilimanisa fa musebezi wa hae. Ba NANTU ba utwahala kuli ba yemela Naholo mi neba kile ba musupa kale inge asa lilima-nisizwe fa musebezi wa hae kacwalo, neba litezi feela kuli a kutisezwe fa musebezi wa hae kona bata tabeka keto ya bona simubuso kuba NUNW, ki kafo neba ketile lizazi la Lungu 7 kuba lizazi la bona la mafelelezo mwamunge-ndenge-tuna kaufeela. Kakuya kamo kubonaha-lela mwanako ya cwale sina Naholo hana lilimaniswe hape fa musebezi wa hae, mwendi hana kuba kwamukopano-tuna wa liketisa o. Bayahi ba basepahala ba mwahala katengo ka maticele ba bulela kuli, ba katengo seba itekuzi feela kuli bata tumusa feela keto ya bona kwamu-kopano-tuna o. Ze ni halilicwana hape, keto kapa yona supo ye cwalo I swanela kuyemelwa ki buÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±ata bwa bayemeli ba kwamuko-pano ha ita tumuswa feela, pili mutu ya cwalo a sika beiwa kale kwamabizo a maÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi a limembala za mushukwe o swana. Mueteleli wa katengo ka MUN Andries Eiseb na bule-lezi ba mutende o sunda ye felile kuli, ba katengo ka habo neba felize kale musebezi wa bona wa kuketa kacwalo neba komokile kufumana kuli Mu-ÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±oli yo Muhulu wa bona, Bro Hengari na sika tambeka kale mabizo a cwalo kuba ofesi ya MuÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±oli yo Muhulu waba NUNW. Ba MUN neba ikabile fahali mwamazazi a felile kasamulaho wa kufumana kuli limembala zeÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi hane kusup-wa, neli tabela kapa kuyemela Mueteleli yo Munyinyani wa cwale wa NUNW wa Pili yena mutompehi Alpheus Muheua haa, limembala ze ÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi zona neli yemela Connie Pandeni. Ka kuekeza kuze hape, ba MUN basa utwahala kuli basa ikabile fahali ha kuamwa za mutu wa kusupa fa sipula sa MuÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±oli yo Muhulu sina limembala zeÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi hape hali yemela Kaaronda haa zeÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi zona li tabela Naholo. Muheua ni Naholo neba kilwe ba tapiswa hande kapa kutateka misebezi ya bona hande ni katebgo ka MUN pili ba sika swala kale lipula za bona mwaNUNW mi kuutwa-hala hande-nde kuli bana ni kemelo ye bonahala hande kuzwelela kwatutengo twa bona twa pili tone tu kile twaba nanula. Ze ni hali utwahala cwana, Muzeko hala ba NUNW ni Naholo usa zwelapili. Muyemeli wa mulao wa mutompehi Naholo, Unanisa Hengari na kile a amuhela manzwi ana zwelela kwaba-yemeli ba mulao ba NUNW kasamulaho wa kuhanyeza kwalilimaniso ya fa musebezi wa Naholo hape kasamulaho wa katulo ya Khuta ye Pahami. Hengari na kile a hanyeza kwalilimaniso ya mutu wa hae ka liÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±olo lana kile a ÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±olela bayemeli ba mulao ba NUNW. Hengari na kile a lumela zebe ba mutende o sunda ye felile kuli, anza patehile ni kuÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±ola liÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±olo le liÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi leli liba kwabayemeli ba mulao ba NUNW.