Muzeko waba NDC Bayemeli ba Mulao ba Nata Lumenyo

0
43

WINDHOEK Ba kampani ya Namibia Development Corporation, seba swanela kulifa pene ye likana bo lule ba N$1.6. Pene ye ya N$1.6, ki ya muzeko nyana wa mwahala kampani ono kile wa biza yo nali Yo Muhulu wa kampani mutom-pehi Abdool Satar Aboobakar ni mutompehi Addis Faul yana okamezi Liluko la Sikwama ni Kamaiso. Pene kiya kulifela lisebelezo kamukana za bayemeli ba mulao. Musulo-tuna wa pene kau-feela uta fiwa mutompehi Mu-rorua ni bana sebeza ni bona hamohocwalo ni mutompehi Nate Ndauendapo ni bana sebeza ni bona ni yena. Pene ye likana N$657 322 ki ye ta fiwa Murorua haa ye likana N$646 392 yona ita fiwa Ndauendapo. Advocate Werner Boesak, yena uta fumana N$217 350. Ba Engling Stritter and Partners bata fiwa N$28 175 haa ba H & E Labour Consultant bona bata fiwa N$27 472. Pene ya lisebelezo ye, I ÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±ambekelwa fahalimu ya pene yabo lule ba N$55, yeo ba kampani neba kile ba tobelwa mwalipulukelo-maswe. Pene ye ya lipulukelo-maswe isa tondahala ni la bu kacenu le. Maofisa babeli bao ba kampani neba lunduzwi fa misebezi ya bona sunda ye felile kasamulaho wa maun-gulo a muzeko-tuna wa mwa-hala kampani ono kile waba fumana bufosi kaufeela bona, ili bufosi bobu simuluhela fa pene-tuna ya lipulukelo yeo yesa tondahala, kubeya bu-keshebisi hala lifosi zeÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi zene ba lengilwe ka zona mwamu-zeko o. Lisebelezo za bayemeli ni lisebelezo zeÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi neli pata-lalizwe ni kuungulwa mwa-kweli ya Njimwana hane ina ni mazazi a lishumi ka mazazi a lobapeli mwasilimo sale sa 2004. Lisebelezo kaufeela za muzeko neli felile ni kuhatiswa mwakweli ya Liatamani hane ina ni mazazi a mashumi a mabeli ka mazazi a manee sona silimo se. Nto yene kile ya paheka hahulu litifo kamukana kapa zona lisebelezo za bayemeli ba mulao neli mwanako yeo hane ba kilwe ba fiwa mapampili a kunyakisisa ili mapampili ana likana 4 024 ili mo bayemeli ne-ba lifisa pene ye likana N$120 ka pampili ili ÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi yene ba nyakisisa ni kuÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±ola. Ka zona lisebelezo za nyakisiso ze, muyemeli ni mu-yemeli na fumani pene ye likana N$482 880 ku zona. Nihaike litifo ze li utwahala ni kubonahala kutula hahulu, ki litifo ze lumelana ni linzila ha-mohocwalo ni litifo ze lume-lezwi kiba katengo ka sicaba ka mulao kona ka Law Society of Namibia. MwaliÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±olo lene li kilwe la tabekwa kuba katengo ka ke-telelo ya kampani ya NDC, Yo Muhulu swale-lele wa kampani Wessels Nanuseb na kile a kupa ba katengo ka ketelelo kuli ba kone kumbalamanisa maofisa babeli kuli ba kone kuikambota ni bayemeli ba mulao babeli bao ili Murorua ni Ndauendapo kuli ba kone kufuza hanyinyani kwalitifo za bona fa maemo a utwahala hanyinyani sina kampani ya NDC ha I talimani ni likayamana mwanako ya cwale. Ba mutende o, ÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±ohola neba kile ba biha kuli ba kampani ya Social Security Commission (SSC) neba kile ba lifa pene ye likana 1 million ya lisebelezo kaufeela za mulao mwanako ya muzeko-tuna wa Avid kwa-khuta ye pahami. Pene ye swana I kopanya litifo zene kilwe za lifwa mwalitukiso za muzeko nyana wa mwahala kampani ono ze-kisa yo nali Yo Muhulu wa kampani, mutompehi Tuli Hi-veluah kubeya Avril Green ya-na okamezi Liluko la Sikwama ni Kamaiso. Mapampili a litifo kamukana a swelwi kiba mu-tende o, a supeza kuli ba SSC neba kile ba lifa pene ye likana N$189 246 ku Ndauendapo ya nali muina situlo wa muzeko wa Green ni pene ye likana N$139 525 ku Norman Tjombe yana tile ni muhupulo wa muzeko kaufeela wa Green. Hana kile a swalwa ka mu-hala sunda ye, Ndauendapo naize ba NDC neba kile ba kupa litifo kaufeela za lise-belezo za hae pili ba sika mu laela kale kuli a tateke ni muse-bezi wa hae. “Neni ba file litifo kaufeela za lisebelezo za ka ze lumelana ni litifo zaba Law Society.” Na talusize kuli palo ya lipaki zene kilwe za bizwa kwa-muzeko ki yene nanuzi hahulu litifo mwahalimu sina hane lili ze ÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±ata hanyinyani ni zona.