Balekisi niba Kansulu ba Caisana

0
42

OSHAKATI Balekisi bafa makululu mwatolopo ya Oshakati seba supa minwana ya bona kwamaofisa ba Kansulu ya tolopo ya Oshakati ni kuba nyaza kuli neba kashizwe kiba ofesi yaba Angolan Consulate kuli baba leleke fa sibaka sa bona sesi lateha. Balekisi bafa makululu ba sebeleza kapa mane kulekiseza feela bukaufi ni ofesi ya Angolan Consulate ye fumaneha buse bwa mwamukwakwa kuzwa fa musika mabapa ni sibaka sesi zibahala ka Okagongo kAambalantu mwaOshakati. Kakuya ka balekisi, maofisa ba ofesi ya Angola nenze ba fitisanga maikuto ni linonge ze shelana kuli balekisi kaufeela bona, ibe baba lekisa nama ya kubesa, ba nama ye apehilwe ni balekisi ba miselo hala balekisi kamukana kubeya bakwaezi ba limbayambaya za nzila ya sicaba, nenze ba ezanga hahulu lilata ni masima a mwambyumbyulu mwahala maofesi a bona hamohocwalo ni fa silalalnda kaufeela. Ka zona linonge ze, maofisa ba Angola neba kile ba fitisa linonge za bona kuba Kansulu kuli balekisi kaufeela hamohocwalo ni batu baba eza pisinisi mabapa ni maofesi ba lelekwe fa sibaka seo, kakuya ka balekisi. Maofesi aba Angolan Consulate a fumaneha mwamuyaho ono li waba Standard Bank ili muyaho oli mabapa ni siteshini sa batu baba itusisa nzila ya Oshakati-Ruacana. Sibaka si sepahala maswe sina ha si zibahala kuba sibaka se si patehile hahulu se sili hande kwalipisinisi kamukana ka maemo a sona. La bulalu suna ye felile, maofisa ba Kansulu ya tolopo neba tabela kuswala mukopano ni balekisi kaufeela kuli kuikambotwe kaza kukena kwatolopo hamohocwalo ni linonge zene kile za fitiswa kiba ofesi ya Angola kono balekisi kapa sona sicaba nesi sa tabeli kuteleza sina hane si okamezi feela fa pisinisi ya sona ya ka zazi kusina kutalima kwatuko. Sibuabui wa Kansulu ya Oshakati, Lot Nehemia na kile a nitifaza kaza mukopano ono kilwe wa ‘yumbiwa’ o. Mukopano no kashelizwe kula bukacenu le, sina batu hane basa lati kuteleza kwamaÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±usa ana zwelela kwamaofisa ba katengo kappa bona maofisa ba kansulu ya tolopo. Ka nzila ya kusupeza maata kakuya ka sibuabui yena Nehemia, hakuna mutu yata lumelelwa kueza pisinisi kacenu haisi kasamulaho wa mukopano-tuna o. Sibuabui wa Kansulu na kilwe a buzwa nji mulelo wa Kansulu no kashizwe ki linonge zene zwelela kwaofesi yaba Angolan Consulate, Nehemia na alabile kuli nesi cwalo. “Nelu nze lu swalanga mikopano ye swana sina ye mwalinako ze felile pili ba ofesi ya Angola ba sika fitisa kale linonge za bona. Mwamikopano ya luna lu bulelelanga sicaba kaza milao ya luna ya makete yelu swanela kulatelela. “Kacwalo mukopano wa luna, hauna se siÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi sa kueza ni linonge za ba ofesi ya Angola, ki mukopano kapa mikopano yelu bizanga kamita,” ne ku bulezi sibuabui. Hala maofisa ba Kansulu ba bata fitisa manzwi a simubuso kwasicaba kacenu ki Yo Muhulu wa Kansulu, mutompehi John Nghihepa, Meya wa sikiliti Engelbert Atshipara ni limembala zeÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi za committee ya kamaiso ya Kansulu.

SHARE
Previous articleSome Dudes Need to Ship Out
Next articleTwist in Naholo Saga