Likiliti za Upa li Tiisa Silikani

0
43

OSHAKATI Tutengo-tuna twa likiliti zabo Oshana, Omusati ni Ohangwena tunze tu tiisa silikani sa tona ni silikani sa tona ni tutengo to tuÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi twa naha South Africa ka kuitusa ka tuto ni liseli ni mwalitoho za lizwelopili zeÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi. Swalisano ne tiilo swa-liwa ni kutiiswa hape cwale-cwale ki poto ya cwale ya membala yo muhulu wa Pro-vince ya Limpopo, muto-mpehi Colin Chabane. Poto ya Chabane ne kile ya nitifazwa ki Gabana wa sikiliti sa Oshana, muto-mpehi Clemens Kashuupul-wa. Chabane anze a zamaya ni sikwata-nyana sa licaziba za litaba za zwelopili kamu-kana kubeya bupoti ni na-heÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±i. Chabane na fitile la butanu. Utabe a potezi libaka tuna za pisinisi za sikiliti sa Oshana ili libaka ze cwale ka Ondwangwa Industrial Area, Northern Tannbery, Euda-fano Women Project ni Ongwediva Trade Fair. Uta sindeketwa ki Ndumeleti wa naha South Africa, Timothy Maseko. Sikwata sesi supelize kale lizwalo mwaproject ya Etun-da. Kakuya ka Yo Muhulu wa Milelo ni Lizwelopili mwa-Kansulutuna ya sikiliti sa Omusati, Vilho Nghipondo-ka, sikwata nesi tilo tabela hahulu project ya Etunda kweli ye felile hane si tilo esha mo hape. “Seba bonisize kale kuli ba tabela project ya Etunda kakuli ba sweli kuleka mubu wa batu ba bona mwanako ya cwale. Ha ki zona feela ze kono, sikwata sinze si sweli kuituta hahulu kaza mo mubu u kona kusebelisezwa hande kwaEtunda ili nto yeo bata copisa ni kuhatisa ka nzila ya bona.” Nghipondoka na tatuluzi. Project ya Etunda ki pro-ject ya mubuso yese nanuhile hande kuzwa feela lizazi la pili I mbalamaniswa, mi ki yeÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±ei ya ma projects a mu-buso a etelezwi hande. Sikwata nesi potezi libaka ze cwale ka Kansulu yenca ya Helao Nafidi, Omafo Steel Work, Fatima Plastic Manufacturing CC ni EPZ ya Oshikango, hala libaka zeÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi ze sepahala mwasikiliti sa Ohangwena. Yo Muhulu wa Milelo ni Lizwelopili mwaKansulu-tuna ya sikiliti sa Ohangwe-na, mutompehi Daniel Kashikola na kile a bulelela ba mutende o kuli poto ya cwale ye, ya kwasikiliti sa habo neli ya bu lalu yene kile ya etelelwa ni kuswaliwa ni sikwata sa licaziba za naha South Africa. Poto ya pili ya licaziba za naha South Africa yene kile ya ama fa lizwe-lopili mwasikiliti sani kakuya ka Kashikola, ne kile ya swa-liwa ni Ndumeleti wa naha South Africa. “Lunze lu lika kutiisa silikani sa likiliti za luna ze peli ze, zena ni linaneho ze bata feela kuswana,” Kashi-kola na talusize.