Kalibe I Bulaiwa ha Situhu

0
29

OSHAKATI Kalibe ya lilimo ze mashumi a mabeli ka ze peli, ne bulailwe ka situhu mwasilalanda sa Uuvudhiya ki muuna ya akalezwa yali muyahi wa naha Angola yana kile a ipulaya kasamulaho wa simpangaliko kaufeela. Muuna ya sweli sipula swalele sa bueteleli bwa sipokola mwasikiliti sa Oshana mutompehi Golden Naanda na kile a nitifaza za simpangaliko kamukana seo sene si kile sa ezahala la mubulo sunda ye felile pili kusi ka tabelwa kale lizazi la tukuluho. Kakuya ka lipiho zene kilwe za fiwa, ya akalezwa yana kilwe a zibahazwa feela ka libizo la Victor nali mulisana wa likomu kwatuko ni sibaka seo mufu, kalibe Saveria Kawiwa Alfeus yana pila mwamunzi wa Oshipumbu na sebeleza anzali mubeleki yana bona za masimu a mauza. Ya akalezwa na kile a taha kwaofesi ya mufu ili ko na bata kufosana ni yena isi ka tato ya hae. Kasamulaho wa kupalelwa kufosana ni yena isi ka tato ya hae, Victor na kile a bongana ni yena anza sweli sabule yeo na kile a sebelisa ka kumupuma mumizo ni kuusiya unze u kwaluhile feela. Mufu na shwezi ona fo feela. Ya akalezwa na kutezi kwamunzi wa hae ko na izo ipaheka ni yena. Mapokola ba sikiliti sa Oshana hape neba kile ba biha simpangaliko se siÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi sa mulilo ili simpangaliko-tuna sene si siile basali babeli ba timezi kasamulaho situngu sa bona si swalela mulilo. Basali ba, neba kile ba zibahazwa kuba mufumahali Albertina Hidina (80) ni Selma Shamena (65) baba simuluha mwamunzi wa Ohakweenyanga oli mabapa ni Ongwediva. Neba kile ba pumbekwa la bunee sunda ye felile. Mwasikiliti sa Omusati mona, sibuabui yo munca wa mapokola Sergeant Linekela Shikongo na kile a taluseza ba mutende o kuli mukwakwa wa fa hala Onesi ni Epalela ne u lunduluzwi ki pula ye tuna. Ka lona likayamana le, buÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±ata bwa basebelisi ba mukwakwa o ba inzi mwabutata sina ha u pumehela feela fa silalanda sa Uukolonkadhi. “Hanze ni bulela ni mina fa, ni yemi fa mukwakwa ono sinyehile,” ne kubulezi mutompehi Shikongo sunda ye felile hana yemi fa mukwakwa o maofisa ba baÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi. Na kile a potela sibaka ni Mubakweli Yo Muhulu wa Sipokola sa sikiliti sa Omusati mutompehi Ndahangwapo Kashihakumwa.