Gabana u Akalezwa Kweta

0
33

KEETMANSHOOP Mubusisi wa sikiliti sa Karas mutompehi Dawid Boois, u akalezwa ki sikwata sa munzi wa Berseba kuba muuna kapa yena Gabana wa puso ya kweta ni bulyangelino, nto yeo sikwata sa bayahi se si bona kuli ki nto ye lyanganisa zwelopili mwasikiliti sa mbowela wa naha sani. Mwasitatimende sene si kile sa wela mwamazoho aba mutayi wa makande wa Nampa, sikwata nesi pata-lalize kuli Boois u kenanga hahulu mwalitaba zasa swa-neli kuba kuzona sihulu litaba ze amana kumbalamanisa bayahi mwamisebezi sihulu misebezi ya mwaLikolo la Tuto. Gabana hape, ki yena kansela wa silalanda sa Ber-seba. Sibuabui wa sikwata, mufumahali Gertruda Isaaks naize, Gabana na kile a bapala kalulo-tuna mwa kumba-lamanisa kwamaofisa bafa sikolo sa Berseba ili sikolo sa mubuso sene si tokwa mao-fisa ba lineku la hositelu. Sibuabui na patalalize kuli litulo neli sika hatiswa mwamitende kapa kwasikolo. Sikwata si akaleza kuli Gaba-na ki yana kile a bapala kalu-lomasw e ya bulyangelino ni kweta kuli mane maofisa bene ba kile ba mbalamaniswa bao, ba kenye misebezi yeo ka nzi-la ye ‘masila’ ni kweta, ili nto yene tisize kuli mane sikwata si like kuikopanya ni Yo Mu-hulu wa Tuto mwasikiliti sani, mutompehi August Mungu-ndu kuli si mu lumele zebe ka simpangaliko kaufeela seo kono hee, nesi palezwi kui-kopanya ni yena kakuli Ga-bana na kile a mulaela kuli a sike a ikopanya ni sona sik-wata, kakuya ka sibuabui wa sikwata. “Luna ki luna sicaba sene si kile sa botela Boois, kono limpangaliko sa cwale ze, za lu swabisa luli. Hane kubot-wa, Gabana na kile a patalaza handende kuli u taba ‘sikob-wa’ sa luna ka kubona kuli matata a luna a tatululwa kakuli ki luna batu bene ba kile ba mubeya mwaofesi ya hae,” sitatimende sa bona nesi patalaza. Sikwata hape si akaleza kuli Gabana u fitisanga litati-mende zeÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi zesa lumelani ni litaba za lipolitiki ili litati-mende ze maswe. Ze ni halili cwana, Boois na kile a hana kubulela fa li-nonge ze muama ze, ze zwe-lela kwasikwata sa etelezi.