Likolo li Lela Kufukuza Makulano

0
48

WINDHOEK Ba Likolo la Njimo, Mezi ni za NaheÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±i, seba tatekile ni musebezi wa makopanelo wa kubona kuli silalanda sa Mangetti si ke-niswa hande kwabutuku bwa taku ni mulomo hamoho-cwalo ni butuku bwa maswa-fu. Musebezi wa makopanelo, yona project ka sikuwa, I lela kulilimanisa ni kukenisa matuku a, mwasilalanda kakuli matuku a, ana ni sanda-tuna maswe sa bapala mwa-musika kapa tekiso ya nama ya likomu ni limbule za teÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±i, kapa yona tekisano ya likomu ka sibili, kusa libalwi limu-nanu zeÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi. Haiba kuli musebezi o inge u zamaya hande sina kamo kulelezwi, uta shetumusezwa mwawiko wa silalanda sani ni kubona kuli sikiliti sa Kunene si aluhanywa kwasikiliti sa Omusati. Aluhanyo ya sikiliti sa Omusati ni Kunene ita bona kuli lukwakwa lwa hatiswa hande kuli likomu ni lifolofolo za likiliti ze peli ze, hali ambukisezi matuku a yambukela ka bubebe. Ze ni halili cwana, lipiho zeÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi za mwamitende, seli bihile kuli aluhanyo ya likiliti ze peli ze ka nzila ya lukwa-kwa ita mbalamaniswa silimo se sitaha kono hee, Yo Mu-hulu ya Bona za Pabalelo ya Lifolofolo ni Limunanu mwa Likolo la Njimo, Dr Alaster Samkange sa otolozi mabula-twi ao ka kubulela kuli ha ki tota-tota kuli kamaniti aluha-nyo ye cwalo ye, ita mbala-maniswa silimo se sitaha sina kamo se kuutwezwi ka mabulatwi kakuli, kusana ni limbule kapa lika ze ÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±ata ze swanelwa kunyakisiswa ni kulatelelwa mwamunge-ndenge tuna o swana sina o. Lukwakwa lolu ta hatiswa hande haluna ku zwiswa nihaike lika ha lita kuta hande kwamaemo sakata a zona, kakuli ki nzila yeÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi ni yona ya kuyakuile ya kubona kuli makutu a yambukela a ti-belwa mwasikiliti nihaike sili siÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi ha bonwi ku se siÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi. Nzila ye ita bona kuli matuku a bulaelwa feela mwasikiliti sa bonwi kusona isi kuno yambukalananga mwalikiliti ze peli kaufeela kalibaka la kutokwa lukwakwa sakata lwa kutibela makutu a, a yam-bukela kabubebe sihulu kwa-likomu ni limunanu zeÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi ze ca bucwani, hali fula hamoho. Sikwata sa makansela ba lilalanda za mwaupa kapa Mangetti, bayemeli ba kan-sulu ya sikiliti sa Ohangwena, tutengo twa balimi, maluko a pabalelo ya limunanu ni lifo-lofolo, licaziba za njimo mwalilalanda ni limembala za katengo ka ka bona za nama mwanaha kona ka Meat Board, neba kile ba potela naha Botswana cwale-cwale ka nzila ya kuikabela zibo ya matuku a limunanu a, ni kamo a konwa kufuzwa kusa libalwi za lukwakwa. Dr Samkange yana yemela Liluko la habo naize, naha Namibia yena ni lukwakwa lwa kutibela lifolofolo za naheÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±i ni yona ne tabela kui-tuta ka seo naha ye ipa museto ni yona, ili naha Botswana nenze sweli kueza mwanako ya cwale mwanzila ye swana. Sikwata nesi kile sa etelelwa ki Gabana wa sikiliti sa Kunene, Dudu Murorua, mi nesi kile sa yo ituta kuli naha Botswana I hatisize lukwakwa lolu ÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±ata kufita naha Namibia, kakuya ka Samkange. Ka kuekeza hape kwazibo, tuto ni liseli hala lika zene izo nopwa, sikwata nesi izo ituta kaza mishika ya musika wa likomu ni lico ze pangwa fa nama ni muzilili hala zeÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi limbile zene izo itutwa ka mishika ya zona fa misika.