Red Cross Tazihundire Mbatero

0
44

Red Cross zomo Namibia kazi tulirepo ehundiro pangenderera pontambo zokuzeruka vavatere mo kugwana yimaliwa yina siki ko N$800 000 yiya vatere ava karugumine unene ruhanzo moMariental,wokusika ko 2000. Doropa kazi mwene siponga momapeu konyima tupu apa NAMWATER kapatwilire mema gapite go mondama zomo Hardap. Eyi kayigeve mungendesi gwa Red Cross Razia Essack. Kauaria apa kava mupulire akumburureko. Yousili Red Cross zina lituramo zivatere vantu noyiweka yawo ava runa gumu ruhanzo. Momapeu ose kwatumineko vantu vetu vavali vakatare asi ngapi muna fana modoropa mwina, ano mosondaha yipo twatumineko hena vantu vane vakalitarese asi ngapi mukaro nahena yinke yokuvhura kuruganako. Ose kwagwene mbudi ezi kovarugani vepangero ruha rwefiro sinka yomunkama. Yousili esi siponga, kuna kukankamesa eparu lyovantu wokusika ko 14 000 ava vatunga modoropa ezi. Yimo ana kutanta Essack Kauaria. Medinguro lyetu mosikondo vike ose katu kageve nonguwo, nondini, masire nayimwe yokuvateresa vakeke komeho tutantereko ruha Red Cross rwa Africa mo Geneva. Ehundiro lyomugendesi ogu kava lizuvhire pangenderera vakarelipo va Red Cross moAfrica mbindakano unenepo mberewa zawo zonene mo Geneva Switzerlaand. Ano kava tumineko vadivi veyi yomema noyipangera-pangera womoZambia nava womoZimbabwe ava nava yasika mouvali. Awo tava yavatere kugava mema gomawa noyilivatereso ure wokwedi. Mokukwama mwendi yimaliwa eyi kava pulire komberewa zawo zonene kuvhura yiyavatere morwa ruhanzo oru rwa Mariental rudigu unene. Ose katupulire tupu oyo morwa yokuyaruganesa posiruwo sooso koukanguki, mema nomoyikasayise rambangako nondja vaparuke. Nsene simpe hepero kuvhura tupapare yimaliwa yoyinzi yivatere ava runagumu. Ose tunahafa asi dogoro ngesi vana kupura vaRed Cross kuna kara mema, yitafura yomambo gokusika ko 4000, yipako yokuvheta mema yomambo 2300, sipangerogona, masire gokusika ko 330, nsewa zovakeke, mutji gokomazego, magadi gokulikwita. Ame kava tantererenge paveta asi mema kavagapatwilire konyima tupu apa kava pete nakauke ndama za Hardap. Nampili ngoso Red Cross nakeverera asi nkenye udona age nare ana kasika, kuvhura yilitjndje morwa murokwa gomvhura gomunene guna kara ko mbindakano zosirongo. Yimo ana kutanta Essac Kauaria. Mokukumburura ko eyi vana kutanta asi umbondo woruhanzo moMariental vahepa kuupa Namwater Essack. Kauaria katente asi yihorokwa yangesi kapisi kulilikayika tupu nonyara nye twahepa kudiva asi eyi kuvhura kuhoroka kupitakana apa twahulira ose ngovantu.