Omvula Ondhigu Ya Limbililika Aanafaalama

0
23

WINDHOEK Omata gomvula nonando oge li eyambeko nuuyamba kaantu, iimeno niinamwenyo , omvula ondhigu ndjoka ya loka miitopolwa yayooloka moshilongo oya etitha uumbanda mokati kaanafaalama naanamapya moNamibia, okuninga shila tayi mwena po manga. Omunafaalama ngoka e li wo omunashipundi gwehangano lyaanafaalama moshitopolwa Hardap, Dawid de Kerk okwa tseyithile oshifo shika kutya omupya omunene ogwo ngoka kutya omvula ondhigu oya guma nayi pompito yotango oombuto dhepungu dhoka dha kunwa, oshoka itadhi vulu we okumena oshoka odha yuulilwa. “Oombuto odha olela mevi na itadhi vulu we okukoka,” osho ta tumbula. Onkalo ndjika oyi na iilanduli iiwinayi kaanamapya paiyemo, oshoka ohekta yimwe ohayi kotha konyala N$9 000 okuza pethimbo lyekuno sigo eteyo. Nangele ekuno olya ndopa oshikando shotango, okukunwa olutiyali oshi na ondilo noonkondo. Uumbanda owu li mpoka kutya ngele omuloka otagu tsikile ngaaka, otagu ka etitha ekatasho mokulongitha iikwauhoho kiimeno yomomapya. Kakele komukundu ngoka, De Kerk oku na etegameno ewanawa kutya elongo lyoondja otali ka kala ewanawa shi vulithe omvula ya zi ko, sho ohekta yimwe ya etele po ashike eteyo lyootona hamano dhiiteywa.