‘Aalumentu Oye Uvite Ye Li Moshiponga shAakiintu’

0
22

WINDHOEK Hangaashi monakuziwa sho aalumentu ya kala ooyene yomitse dhomagumbo, naakiintu ye na okuvulika kuyo paendondo adhihe. Enkondopaleko lyoo-meme olya etitha uum-banda nongeyo maalumentu osho-wo eindjipalo lyiiningwanima yomiyonena dhomomagu-mbo. Pethimbo lyoonkunda-thana dhoka dha tsu omu-thindo omashongo ga taalela onkalathano, omithigululwa-kalo nopolitika moNamibia nomuAfrika, oku shi talela paigwana, omukuluntuwiliki goWAD, Veronica de Klerk okwe shi yelitha kutya iilonga yomapendulopo ya ningwa nonkambadhala okuyambula po nokunkondopaleka aakii-ntu oya eta omakuyunguto gwontumba. Ota ti omu-lumentu ngoka e na eitaalo lyopamuthigululwakalo ngashingeyi oti iyadha mo-nkalo moka ombili ye ya kana po, shoka hashi etitha eku-yunguto megumbo. Aakiintu mboka monaku-ziwa ya kala inaya longwa nokunkondopalekwa, nga-shingeyi otaya ndungikwa okupitila mooproholama dho-mahangano ngaashi oWAD. Ooprojeka dhika otadhi gandja omauyelele kuyo nke-ne ye na okupopya nema-nguluko nokukala neinekelo muyo yene, nopamukalo ngo-ka otayi ilongo okuya moo-nkundathana nokuninga oma-tokolo. Enkondopaleko lyoo-meme itali etitha ashike uumbanda mokati kaalume-ntu, ihe nongeyo unene maa-samane mboka ihaya vulu okuyambidhidha omagumbo gawo shi ihwapo. “Omulume-ntu okuuvite e li moshiponga oshoka oku li konima, ke na iilonga nonkee ita vulu okugandja sha kiiyemo yo-megumbo, tashi etithwa ko-nkatu ompe yomukulukadhi gwe sho oye awike omukongi goshikwiila/omboloto yaane-gumbo,” De Kerk ta ti. Omu-kundu nguka otagu taande-litha wo omahepeko gomo-magumbo niihulo, oshoka aalumentu ohaya thigi po omagumbo gawo moka aakulukadhi ya mona oonkatu nuuthemba wokulela. De Kerk ota ti aalumentu yopa-muthigululwakalo oye li mengwangwano enene pan-kalathano nokukala ye wete ya dhimbiwa po/ekelwahi oshoka iimaliwa oyindji menenevi ohayi pewa ashike ooprojeka dhomapendulopo gaakiintu omolwonakuziwa sho ya kala ya dhengelwa ke-tenga. Eyambidhidho lyaaga-ndji yooshali okupendula po aakiintu mboka ya kala ya li-wa oshipungo, otali etitha iilanduli ya dhiginina kaalu-mentu yopamuthigu-lulwa-kalo. Omunashipundi gwEha-ngano lyAalumentu mboka ya hala elunduluko moNami-bia (Namibia Men for Change – NAMEC), omusita Ngeno Nakamhela okwa tseyithile oshifo shika kutya ehangano lyawo olya koneka lela omau-pyakadhi ngoka ga holoka tashi zi menkondopaleko lyaakiintu. Kakele, ongundu yawo oyi itula mo lela moo-proholama dhoka dha nuni-nwa okuungaunga niinima yi nasha nuuthikepamwe, naa-lumentu ya vule taamba ko oomeme shi thike pamwe paendondo adhihe moshi-gwana. “Omasiku ashike ga zi ko, otwa li kOutapi nkoka twa popitha aagundjuka aa-mati, nalimwe lyomomapulo ga pulwa olyo ngele otaya ka hokana naakiintu ya longwa nenge aayamba.” Ngaashi kwa li sha tegelelwa, oyendji yomaalumentu oye shi ulike kutya inaya hala okuhokana aakiintu yoludhi ndoka, osho-ka oye uvite aalumentu oyo ye na okukala aayunguli me-gumbo kehe. “Tse otatu kambadhala okuuvitha ko aalumentu ku-tya nee olye megumbo ha eta mo sha, mukwawo ke na oku-kala neiyuvo lyuudhinwa. Tse otatu ungaunga naashika kehe mpoka tagu gongala,” osho Nakamhela ta ti. Okwe shi zi-mine kutya shika kashishi oshinakugwanithwa shana-thangwa, oshoka aantu oye-ndji itaye shi “kutha ko noku shi taamba ko ashike ngaaka” oshoka omikalo dhoka odhi li momadhiladhilo gaantu sha za meputudho nuuteku. “Tse otaku kongo omikalo oku-yululula onkalo ndjika,” osho omusita nguka ta ti.