Kapena Omutjemo?

0
25

I Kae Matundu-Tjiparuro OTJOMUISE – Tjiva vovanane vo vchina mitjemo mOmbanderu mavetja kavena ondjiviro yo-mutjemo wovana mutjemo gunda varwe amavemunu kutja omutjemo mbuheewa katjina tjarwe ka-parukaze nungwari otjihavero otji tjanonga ovandu. Kutja nambano otjihavero otjoho tjOuhonapare wOnganda ya Nguvauva poo otjoho tjOtjiuru tjOvahona vOvam-banderu kangahukiro. Oumune imbwi wovandu mba-yenga otjihavero waeterwe pom-bongarero yovahina mutjemo Oritjaine ndazuko pombongo ya Africa mOtjomuise. Movahenendu mbari puyo yari Omuhona wa Eiseba Katjiteo nOndangere yOvambanderu, Hengombe Ndjoze. Ombongarero ondenga yombura yovahina mutjemo indji, yaworonganisirwe okutjivisa omu-hoko wa Tjomuise wOmbanderu ovyungura peke peke vyombura ndjazuko. Oyo yahaamene kehi yo-muhaamise De Wet Mumbango ngwasere kutja ongwa yakurire ovimbumba posia aombo katiti nu munao Ngondi Muundjua angunda ee mukuramenepo. Mumbango we itoorere pepu oritjavari ohunga nomambo ngeutuka kutja otjiuru tjomuhko, Ombara Munjuku II Nguvauva, “wakamburira ovandu tjiva ozohahende”. Epu indi rawondjozorerwe i Uazenga Ngahahe. Watjere otjina omuhoko mbutja tjita moku-pitasane kuna Oministera yOkehi yOmananeno wOtukondua, Ozon-gomainde, Ozondjuwo Nome-kurisiro wOkozombanda, Kaze-nambo Kazenambo, okupaha oumune wovajiwe voveta okuve-torekera oveta. Omuhoko na Kaze-nambo wapitasanene mo matoro-kero womazeva womahenunino wovakuramenepo womuhoko mOmbongarero yOvanane vOmbazu. Komurungu womahaameno wOmbongarero yOtjirata tjOva-nane vOmbazu tjiyari 21 ku Tjiku-kutu ombura ndjazuko, Otjiuru tjOvambanderu tjatjivisa kutja ngwari Otjiuru Tjovahona, Erastus Kahuure, otja koveta onguri yOvambanderu, nambano nguri imwe yozorata zokombanda otja koveta ndjikuza yayakurwa, wangunda amahenununwa mom-bongarero yovanane vombazu. Omahenunineno inga yari mena “rovinenge mbiripo” pokati ke nomuhoko nu wahenununwa nganduu “ovinenge” imbi pu-mavikatuninwa. Ovinenge mbimaviheewa imbi muvyo muna ombitasaneno ya Kahuure nOunane wOmbanderu ohunga noveta yOmbazu. Ouho-napare wombazu wOmbanderu utja oveta indji yayakurwa iyo tjiwana tjOmbanderu pOmbon-garero yatjo mOmauezonjanda tjiyari 1-2 ku Tjikukutu ombura ndjazuko. Ovambanderu tjiva ndi-nondi mbeekurukwa poo okurii-sana ovanamutjemo vepatasanisa kutja yayakurwa amavetja omirari muyasere okupitira i kaakurwe kamuyapitira. Omirari imbi muna kutja okomiti ape yovandu o 12 momuhoko auhe ndjasere kutja yasopora oveta indji nokwiituara komuhoko auhe moupranga wehi nopendje kOtjauana, kanaa yatjita nao. Orukoti rwayo rwatoorwa ombunurwa veta indji ayiituara kOmbara aituako omunwe kembo na ikapitisiwa kOmbongarero ya Mauezonjanda ya tjiyari 1-2 ku Tjikukutu. Okukotoka kepu rozohande Tjiposa watjere mokupitasana mokutoroka omirari vyomahe-nunino wovakuramenepo womu-hoko mombongarero yovanane vombazu, oruhindo romuhoko na Kazenambo pombongarero ndji-vari naye rwahanikira meyuru no-muhoko opu wa kapahera omu-tjiwe. Ohoromende aa itja mena rokutja Kauure wayakurwa na raisiwa momatjangwa woho-romende ouzeu okumuhenununa nandarire kutja omuhoko mbwe-muhinda mauvanga kutja mahe-nununwe. Munao ondjira komu-rungu komuhoko, otja ku Ngahahe, yari okunwa ounongo wovatjiwe voveta. Rutenga omuhoko wa ha-kaena nohahende Hartmut Ruppel ngwe ukwambera ko kutja Ombara jakaenda momirari mbiriwo. Munao Ruppel opa hindira orutuu ko Ministera yOmananeno wOtu-kondua, John Pandeni, maraisa omatorokero we woveta. Kom-bunda yomapikasaneno ngakarapo pokati komuhoko nohoromende kutja ovahindua vomuhoko mba-sere okuhaama mombonagrero in-dji oo une, Pandeni wa kakotoka ko-muhoko kutja Ombara yakongorera omirari mbirivyo. Ousupi oo rupa rozohahende ndukuza zaranderwa kaani motjina rwari indo. Otja ku Ngahahe okuzambo ngamba omu-hoko kauya nuka eyuru mozo-hahende. Epu oritjavari korutuu rondendo yomapu omahungirirwa yari ondjivisiro yongaendero yombon-garero ya Ndjiripumua. Ombon-garero yatjivisirwe kutja Ombara Munjuku II yazirira korutuu rovana mutjemo va Mongua ya tjiyari 12 ku Tjitarazu owo muvaraisa ouzeu wao nOmuhona wa Mongua, Lud-wig Karumendu, nambano nguri Orata yOkombanda otja koveta ndjikuza yayakurwa. Ouyenda wOmbara kOmongua yari oku-katara momaisameno wa Karu-mendu motjihavero posio ombon-garero indji yaraererwe kutja ovan-du imbo varwe mba isamo Karu-mendu motjihavero vanjingenene ave havaza kombongarero. Tjimai-katona oimwe yomutenya oruhindo okuza kOkombepera kukwari ova-namutjemo otjirwavaza mOndjiri-pumuwa. Umwe wOvanamut-jemo ngwavazewa pombomgarero ya Ndjiripumua, Maleagi Ndisiro, wawira ombongarero mepu navanga kutja omuhaamise wo-vihavero vyombongarero indji, Pineas Siririka, memupe okutui. Ombara yaraisa ouzeu wayo kutja ombongarero oyayo nongwaye Ndisiro tjimavanga okupewa okutui i Siririka? Ndisiro waningira Ombara okuyenda kOkombepera ombongarero puyavangera oku-zuva kutja hapo tji pena otjihe-rengururwa tjomanangero wOm-bara kOkombepera, tjitjiharipo. Munao otjiparaisiwa kutja ombon-garero indji kayo vanamutjemo nungwari Karumendu wananga Ombara kOndjiripumua okuye kuzuva mu Karumendu nozohatoi ze kutja waisakerwa tjike kotji-vahero. Munao ombara opuyavan-gerere kutja ovanamutjemo ve katuarewe kombongarero ya Ndjiripumua posio avepanda. Otja komaserekarero wombon-garero ya Ritjaine Ombara yaraisa kutja nganduu ko Sondaha mapeta mozoine mayiuhara mOndjiri-pumua ovanamutjemo tjimave-vanga okuhakaena naye ngave-kemuvaze ingo. Kapena ngwavaza kuye movanamutjemo. Munao opuu peere omambo okuza mova-haame vombangarero indji muwo mumwari ovanane kutja ovana-mutjemo veungurisa oveta yOvambanderu otjouzeu otjom-bitira po uriri. “Owatjiri otjihavero tjitjivangwa okwiimbirahiwa tjikarire tjovandu uriri,” omuhaame umwe watjere. Warwe wawezire ko kutja oveta ndjiheewa “otjizeze” mena rokutja ndoovazu ouzeu oveta pena omirari mumwasere okupitirwa. Wawezire ko natja nandarire kutja oveta yayakurwa iyenena okurundururwa. Warwe watjere oveta kaihepa okuyakurwa iyotukondua atuhe ndoovazu imba puayayakurirwa opana usemba. Momwinyo tjingewo pari ounepo warwe mbwaitaverere kutja oveta indji kauyii. Omunane warwe mombongarero indji waraisire omeritjindiro omavi wovana-mutjemo mokuningira Ombara okuyenda kOkombepera. Watjere Ombara ombango yokuvaza kOkombepera yari nayo. “Nandaku veya mongaro yo kurisusuparisa,” watjere. Warwe wavangere okutjiwa ko vanamutjemo kutja hapo Ombara puyazunda opi?