Epangelo Inali Idhimbika Omukundu goTB

0
28

WINDHOEK Epangelo otali ti oonkambadhala lyadho naakuthimbinga yalwe momapandulopo oshowo mokukandeka omukithi goTB kadhi shi osima yowala. Namibia oku li ponkatu yiilongo mbyoka ya dhengwa nayi komukithi gotiibii pandjeleko yOshiketha shOmakwatho mUuyuni. Momumvo 2004, Namibia oye a li kombanda yiilongo mbyoka ya lulumikwa koTB menenevi Afrika, ihe epangelo olya longa nuudhiginini okuya ponkatu ontintatu, osho Minista gUundjolowele Richard Kamwi ta ti. “Shoka sha kundanekwa kOshiketha shUuyuni oshi li lela mondjila. Omukithi goTB ogu li natango eshongo enene, naNamibia omutitatu ta kondjithathana awike naSwaziland noLesotho, Kamwi osho a ti moonkundathana noshifo shika shi nasha nolopota yOshiketha shUuyuni. Ekonakono olya ningwa shi nasha nomukanda ngoka gwa tumwa kuuministeli wuukalinawa kOshiketha shUuyuni, moka sha holola kutya iiponga yoTB yi li pokati 650 – 750 oya ndhindhilikwa mokati kaantu 100 000 muule womimvo ndatu dha pita – omuyalu ngoka gu thike paavu 15 000 omvula kehe. “Omutengi goTB moNamibia otagu dhigupalekwa komukithi goHIV/AIDS. Omukithi nguka ohagu dhenge unene aathigona moshigwana shetu, mboka ya gumwa unene koHIV/AIDS, shoka sha etitha eindjipalo lyoTB muule womimvo 10 dha pita, minista ta yelitha.