Muzamaisi wa ‘Itumelela’

0
33

WINDHOEK – Sikwata sa batatubi ba libuka za ma-shiliÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±i sesi ikemezi sene si filwe maata a kutatuba libuka za mashiliÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±i kaufeela za sikolo sa Caprivi Secondali ka nzila ya kulika kufumana nji pene ye akalezwa yeo ya tondahala kapa awa, sesi fumani kuli kamaniti pene ye cwalo ya tondahala kwama-shiliÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±i a sikolo. Sikwata nesi mbalama-nisizwe mwakweli ya Yenda silimo se sifelile kuli si tatube libuka za mashiliÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±i a sikolo saani se sipahami mi, nesi kile sa fumana kuli pene ye fitelela N$72 000 ya tondahala kama-niti. Pene ye tondahala ye, ne tisize kuli mane Muzamaisi wa sikolo ya nali Meya mwa-nako ya simpangaliko seo silimo se sifelile a kupiwe ki lindumeleti za kopano ye busa kuli a tuluhe fa sipula-tuna sa hae sa buMeya sana sweli. Ba mutende o ba talusezwa kuli muuna ya inzi mwasi-mpangaliko se kaufeela yanza supiwa munwana mwapene yeo ki yena Muzamaisi wa si-kolo yena mutompehi Mi-chael Mudabeti yo sapili mwasilimo se sifelile na latuzi kuli ne kusina pene yene tondahala fa sikolo sa hae ni kubulela kuli lipatisiso kau-feela neli hatisizwe kuli li beye misebezi ya hae kaufeela mwalikayamana. Mwanako ya cwale ku kulubelwa kuli, muuna yana hanyeza lika kaufeela sa kulubelwa kuli sa kile a ‘itumelela’ kuli uta lifa pene ye tondahala yeo kau-feela. Pene ye tondahala yeo ki pene yezwa mwalipokoto za baituti ba sikolo. Nzila ni bukamuso bwa hae Mudabeti mwalitaba za lipolitiki neli kile za kena mwalikayamana muta sikwata sa lindumeleti ze hulu mwakopano ya Swapo si mu kupa kuli a tuluhe feela fa sipula sa hae seo kasamulaho wa kufumana kuli haÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±ata ne seli haÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±ata kwalineku la hae. MuÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±oli ya “Inelelezi” mwaLikolo la Tuto mutom-pehi Vitalis Ankama ki yana nitifalisize za maungulo kau-feela a sikwata sesi ikemezi seo ni kubulela kuli kamaniti sikwata nesi fumani kuli pene ya tondahala mi munwana unze u supiwa ku yena Mu-zamaisi wa sikolo. Fa manzwi a liakalezo za kuli Mudabeti uta lifa ma-shiliÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±i kaufeela, Ankama na taluselize ba mutende o, kuli: “Ha ki kuna kulumela kapa kuhanyeza. Haiba kuli lipati-siso neli fumani kuli pene ya tondahala ki peto lika kau-feela lita latelela.” Na sika bulela kuli ki lika maÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi ze ta latelela. Munoli ya “Inelelezi”sa li-tezi feela kalabo ye zwelela kwaofisi-tuna ya Tuto mwa-sikiliti saani ka nzila ni koto yeta fiwa kuMuzamaisi haiba ki kwabutokwa kufa koto ye cwalo mwanako ya cwale. Hana buzizwe nji pene ye tondahala yeo I fitelela N$72 000 kapa awa, Ankama na alabile kuli: “I kona kuba cwalo ha nina lipalo kaufeela ni fa,”na alabile mwanako ya kuikopanya ni yena. “Ha ni sana kubulela se siÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi fa,” na talusize, ka kuekeza kuli uta bulela feela muta lika kaufeela li fita hande kwamaungulo. Mwasilimo se sifelile, Mudabeti na kile a hanela sikwata sa batatubi sene si mbalamanisizwe ki ba Likolo kuli si pete musebezi wa sona. Na kile a kwalula feela nzila kasamulaho wa kufiwa mamela kuba Likolo kuli baana bao bona batatubi neba swanela kueza musebezi wa bona fa sikolo sa hae sina kamo nese ba ezelize mwalikolo zeÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi. Kono ni haike na kile a lumelela sikwata seo kupeta musebezi wa sona, kasamulaho feela wa patalazo ya pene ye tondahala yeo, Mudabeti na latuzi kuli lika kaufeela neli ezizwe ka nzila ya bubeteki ni kusilafaza feela libizo la hae hamo-hocwalo ni misebezi kaufeela ya hae ili nto yeo na boni kuli nenze ezwa ki batu bene ba sa mulati mwaofisi. A mano tumusa lika kaufeela ze, Mudabeti na kupile sikwata se si ikemezi kuli si kone kutatuba libuka za sikolo sa hae isi sikwata sa pili seo. Sunda ye felile, Mudabeti na bulezi kuli, yena nanza swelwi feela kufapelezwa lika za sa zibi sina yena kalabo ya hae ha I sali ya kuli hakuna sa ziba ili lineku la hae la likande.