Ovanamutjemo Omeho Kaveyaisako kOmbara

0
36

I Kae Matundu-Tjiparuro OTJOMUISE – “OMEHO wetu matuyere kOmbara Mun-juku II Nguvauva wOvam-banderu kumakuzire ombatero yetu.” Omambo inga ngu-maezemburukisa orukarorwa maehorora omaundjiro Ovam-banderu ovanamutjemo ngu-vari nawo komurungu wo-mairo wOmbara yOvam-banderu kOmongua omayuva womasuviro ngazuko. Otjovanamutjemo mba-hinda orutuu kOmbara Mun-juku II vari nomaundjiro wo-kutja ouyenda we kOmongua okukapuratena ouzeu wao kuna omuhona wavo, Ludwig Karumendu, nouzeu mbu-venawo noveta yombazu yOvambanderu. Omeho nguvari avaziki kOmbara yao mapemunika ayo yari omungandjo tjinga Ombara Munjuku II aa hatavizire kuwo nakapita kOndjiripumua nandarire kutja otjikumutundu tjOvam-banderu va Mongua otja kozomburo ndaripo kavari kombanda yo 20 ngunda om-bongarero indji ayari nehapu rovahaame ovengi mbazire kotukondua tuarwe. Otja komuhungirirepo wo vanamutjemo, Paul Kahorere, ombongarero ovanamutjemo ndjivatere okurihaamisira mOkombepera nokuhina Ombara, tjijari novahaame ovatiti vari Ovambanderu ovature va Mongua mbetei po 130. Aihe kumwe novandu mbazire kwarwe yari novandu mbumavevaza o 160. Kuza omurise tjapapandjaris ondu imwe maisa inda esere nakapaha indjo imwe. Kangahukiro nambano kutja tjii hapo ondu indjo oimwe ndjapandjara oo ine? Ovana-mutjemo ovature va Mongua mbumakuzu vari notjivaro 130 nu kukweriwezire ovanamut-jemo varwe ape o 30 okuza kotukondua tuarwe poo ovombo mbari pOndjiripumua kumakuzu kwari ovandu mbetei po 250 muwo mum-wari 20 uriri mbazire kwarwe. Otja ku Kuvee Kangueehi wo New Era pondjiripumwa pari Ovambanderu va Monguaa o 15 urir. Ngahino indo ondari ozondu zovambanderu nda-pandjara nOmbara opuyazire okueyanda ingo? Ombara tjijakapitire pOkombepera ovanamutjemo puvari amaveyiundjire, ova-namutjemo otjivahindire oruhindo okuza mOkombepea kOndjiripumua okukeriya-rikana kutja Ombara tjiyamana ombongarero yayo ya Ndjiri-pumua ivevazere kuwo kOkombepera. Oruhindo indui mwari ozorata zOvambanderu hamboumwe ndehari kom-bongarero ya Ndjiripumua Sondoro Tjiroze, Noag Kan-gueehi, Elia Hengari, Uvatera Katjiuanjo, Erastus Ka-ruuombe na Israel Kahorere. Ozorata inda zekara motjirata tja Karumendu nu moma-pitasaneno wotjiwana tjOvam-banderu ovanamutjemo mOmongua kunaje otjiwana tjangunda amitjiurike Tjiroze okungunda ametjitiza pua ozorata inda otjomuhaamise wovihavero vyazo. Puna ozorata inda pari ovarumendu omatambo wot-jiwana otjina mutjemo mOmongua no pendje na Mongua oo Botha Ndjoze, Lukas Karuuombe, Jesaja Katjivikua na Usiel Marenga. Oruhindo indui tjirwa kavazere mOndjiripumua rwa hakaenene, muvarwe, kuna Peter Nguvauva, puna ngwari omukuramenepo wOmbara mOtjomuise, Ripuree Tjo-zongoro, Kanduvee Katjiteo nOrata yOkombanda, Gerson Katjirua, otjomatui wOmbara kutja oruhindo maruvanga tjike. Rwaningirire kutja Om-bara ivaze ovanamutjemo kOkombepera. Ondero indji kanaa yaitavererwe nOmbara aizeri kutja pehingwe omatem-ba yekatute ovanamutjemo okuza kOkombepera yeve-tuare kOndjiripumua. Oru-hindo rovanamutjemo rwa-pandere arutinyauka aru-yaruka kOkombepera ova-namutjemo puvakakarere nombongarero yao peke. Movingi ombongarero yOvanamutjemo mOkom-bepera yakutire kutja ongutiro ya Karumendu oku ngunda amaisamewa motjihavero otjomuhaamise wotjirata tjOvambanderu va Mongua kaina kurunduruka. Wina ombongarero ya kOmbepera yakutire kutja maipaha okuhakaena nOrata yOka-rukondua kOmatoororero ka Mongua, Ervin Uanguta nOngooneya yOrukondua rwa Maheke, Laura McLeod, oku-vetjivisa ovipe nokutja Karu-mendu kanguri omuku-ramenepo wao mOmongua. Otja komukuramenepo wOmbara Munjuku II mEpako, Pineas Siririka, ngwari omuhaamise wovi-havero vyombongarero ya Ndjiripumua, ondando yom-bongarero indji yari okuyeta ovimbumba vivari pamwe ihi tjovanamutjemo na ihi otjo Muhona Karumendu. Mena rokutja ovanamutjemo kapu-vakarere pombongarero ya Ndjiripumua okutuambo omunda waa, otjina ihi nai otji tjayarururwe kOmbara. Otja ku Siririka pombongarero ya Ndjiripumua pari ovandu ape 250 avehe mberi Ovam-banderu ovature va Mongua ngunda mbazire kwarwe aatataimbire po 20 uriri. Watja ngunda Karumendu oo muhona wOvambanderu mOmongua keyaisapewa otja koveta nu nandarire kutja ozorata ze nai kazepo punaje manana punomatambo wotji-wana. Ngunda aperi nao ovana-mutjemo Oritjavari vaworon-ganene pombongo ya Africa muvayakurire ozondaze peke peke zovyungura mbyaung-urwa. Nai omeho wao vaziki mOmbara Munjuku II rukwao pombongarero ya Tjombinde omayuva tjiyeri 28 komweze imbwi.

SHARE
Previous articleCycle Tour Turns 21
Next articleAvis Sluice Gates Open