Likwambuyu wa Itatula

0
31

WINDHOEK MEMBALA-TUNA wa kopano ya Swapo mufumahali Pendukeni Iivula-Ithana sa latuzi mabulatwi a kuli ki membala wa sikwata-tuna se si zibahala ka Omusati sene si tisize kuli mane mutompehi Jesaya Nyamu a lundulwe mwakopano ya Swapo. Nyamu na lunduzwi mwakopano ya Swapo silimo se sifelile , mi na kile a supa munwana wa hae ku yo nali Mueteleli wa naha sapili mutompehi Sam Nujoma, Likwambuyu wa Likolo leli bona za Mulao mufumahali Iivula-Ithana ni Likwambuyu ya okamezo Likolo la Mubu mutompehi Jerry Ekandjo kuba lindumeleti-tuna za sikwata sa Omusati seo sene si tisize kuli mane a lundulwe mwakopano ye busa, sina ha akaleza kuli sikwata se, ki sona sesi sweli ni kuzamaisa kopano. Hana latula, Ithana naize Nyamu ha swaneli ku sebelisa lundulo ya hae ka kutumusa limbule-maswe ni zende zeo a sweli hala yena ni limembala zeÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi za kopano. Naize Nyamu anza sweli feela ku picauka niti, ni kupotoloha niti yana kile a ÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±ola mwa tupampili twa hae ni kulyanganisa feela sicaba kapa bayahi ba naha. Na latuzi kuli neli lwa pili ku yena kuutwa kaza sikwata sa Omusati seo a bona ni kulumela kuli ha siyo. “Niti ki kuli ni zwa kwasikiliti sa Omusati kono ha ku talusi kuli ni membala wa sikwata seo.” Na latuzi hape kuli yena ha ki mem-bala wa sikwata se siÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi ka kubulela ka kufa mutala wa kuli kwamukopano wa silimo sale sa 2002 ko kopano ne kile ya keta mubakweli wa sipula sa bu eteleli, yena na kile a supa yo nali Ngambela wa pili yena mutompehi Hage Geingob kuyema mwasipula saani nihaike Geingob ha zwi kwasikiliti saani. Na talusize kuli yena ni Geingob neba kile ba bizakwa mabizo kaufeela ka ku mu nyaza yena Ithana kuli u kona ku supa cwaÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±i mutu ya sina silalanda. Ithana na tiiselize kuli Nyamu na nyemisizwe feela ki taba ya kuli mutu wa hae Hipido Hamutenya na luzize liketisa silimo sale sa 2003 ka kutazeleza kuli lundulo ya hae neli taba yene kile ya talimwa ki tutengo tuna kaufeela twa kopano isi mutu a li muÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi kapa sikwata-nyana. Na taselize kuli haisi batu bao baba tabela ku bulaya kopano ya swapo ki ba bata yemela mutompehi Nya- mu. Na kwalile mulomo wa hae ka kubulela kuli nanza bona lika kaufeela ze maswe mwamitende kuzwa Nyamu a lundulwa kono na kile a bona ze nyinyani mwataba ya hae ni Geingob mwalilimo ze felile.